abbreviate ; verb ; forkorte
ability ; substantiv ; evne
able to ; adjektiv/adverb ; i stand til
abnormal ; adjektiv/adverb ; unormal
abort ; verb ; avbryte [IKT]
about ; preposisjon ; om
above ; preposisjon ; ovenfor
accept ; verb ; godkjenne, akseptere
access ; substantiv ; tilgang
access ; verb ; se på, gå til ;

Verbet «access» brukes hovedsaklig om å se på ulike typer innhold («access comments», «access news feeds» osv.).

access code ; substantiv ; tilgangskode, adgangskode
access statistics ; substantiv ; tilgangsstatistikk
access time ; substantiv ; tilgangstid
accessibility ; substantiv ; tilgjengelighet
accommodating ; adjektiv/adverb ; imøtekommende, fleksible
account ; substantiv ; konto ;

Bruk formen «kontoer» i flertall.

accrued interest ; substantiv ; påløpt rente [økonomi]
action ; substantiv ; handling
activate ; verb ; skru på
active ; adjektiv/adverb ; aktiv, i bruk [IKT], synlig [IKT] ; Jf. inactive.
actual ; adjektiv/adverb ; faktisk
actually ; adjektiv/adverb ; egentlig
acute ; adjektiv/adverb ; akutt-tegn ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
adapt ; verb ; tilpasse
adaptation ; substantiv ; bearbeidelse
adapted material ; substantiv ; bearbeidet materiale
adapter's license ; substantiv ; bearbeiders lisens
add ; verb ; legge til, tilføye, addere
addition to ; phrase ; så vel som, i tillegg til
additional ; adjektiv/adverb ; ytterligere
additional information ; substantiv ; tilleggsinformasjon
additional permissions ; substantiv ; flere tillatelser
administration ; substantiv ; administrasjon
administrator ; substantiv ; administrator
advertising ; substantiv ; reklame
adware ; substantiv ; reklamefinansiert programvare
affect ; verb ; påvirke
affected ; adjektiv/adverb ; berørt
affirm ; verb ; stadfeste
affirmer ; substantiv ; stadfesteren
agenda ; substantiv ; tidsplan, møteplan, gjøremål
aggregate ; verb ; samle inn
aggregator ; substantiv ; innsamler
agile ; adjektiv/adverb ; smidig [IKT]
airbrush ; substantiv ; sprøytepistol
alarm clock ; substantiv ; vekkerklokke
alert ; substantiv ; varsel
alert ; verb ; varsle, advare
alias ; substantiv ; alias, alternativt navn
aliasing ; substantiv ; aliasing [bildebehandling] ; Aliasing i bildebehandling betegner artifakter i bildet i form av moiré eller hakk. Jf. anti-aliasing.
alignment ; substantiv ; oppstilling på linje [bildebehandling]
allocate ; verb ; tildele, reservere
allow ; verb ; tillate
allow derivative works ; verb ; tillat bearbeidelser
alter ; verb ; endre
ambiguous ; adjektiv/adverb ; flertydig, tvetydig
angle bracket ; adjektiv/adverb ; vinkelparentes ; Dvs. <>. Se egen side for Typografi og tegnnavn.
animated graphic ; substantiv ; grafisk animasjon ; Jf. text animation.
annual instalment ; substantiv ; årlig avdrag [økonomi] ; Jf. instalment.
annuity ; substantiv ; annuitet [økonomi]
anonymous ; adjektiv/adverb ; anonym
anti-aliasing ; substantiv ; kantutjevning [bildebehandling] ; Teknikk i digital bildebehandling for å motvirke aliasing.
API ; substantiv ; API ;

API er et trebokstavs akronym for engelsk «Application Programming Interface», på norsk (applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt), som betegner et grensesnitt i en programvare slik at spesifikke deler av denne kan benyttes av annen programvare. Det oversettes ikke.

appearance ; substantiv ; utseende
append ; verb ; tilføye, legge til
applicable ; adjektiv/adverb ; gjeldende,passende, anvendelig, relevant
application ; substantiv ; program, anvendelse, bruk
apply ; verb ; bruke, registrere endringer [IKT]
appropriate ; adjektiv/adverb ; passende
arbitration ; substantiv ; voldgift
arccosine ; substantiv ; invers cosinus [matematikk]
arcsine ; substantiv ; invers sinus [matematikk]
arctangent ; substantiv ; invers tangens [matematikk]
area ; substantiv ; område
argument ; substantiv ; argument
arrow ; substantiv ; pil
arrow end ; substantiv ; pilspiss
arrow head ; substantiv ; pilspiss
article ; substantiv ; artikkel
as-available ; adjektiv/adverb ; som det finnes tilgjengelig
as-is ; adjektiv/adverb ; som det er
ascending ; adjektiv/adverb ; stigende
aspect ratio ; substantiv ; størrelsesforhold [bildebehandling] ;

Forhold mellom bredde og høyde i et bilde.

assertion ; substantiv ; forutsetning, påstand, antagelse
asset ; substantiv ; eiendel [økonomi] ;

Brukes særlig om aktiva.

assign ; verb ; tildele, tilordne, velge ut
associate ; verb ; forbinde, knytte til
associated probability ; substantiv ; tilhørende sannsynlighet
attach ; verb ; legge ved
attachment ; substantiv ; vedlegg
attorney ; substantiv ; advokat
attorney-client relationship ; substantiv ; advokat-klientforhold
attribute ; substantiv ; attributt, egenskap, kjennetegn
attribute ; verb ; kreditere
Attribution ; adjektiv/adverb ; Navngivelse
attribution parties ; substantiv ; parter som skal navngis
audible bell ; substantiv ; lydsignal
audio ; substantiv ; audio
audio track ; substantiv ; lydspor
authenticate ; verb ; autentisere, bekrefte identiteten
author ; substantiv ; forfatter, utvikler [IKT]
authorization ; substantiv ; autorisasjon, tillatelse, tilgang [IKT]
authorize ; verb ; bemyndige, godkjenne
authorized ; adjektiv/adverb ; berettiget
auto-throttling ; automatisk struping
autoabstract ; substantiv ; autosammendrag
autohide ; verb ; skjule automatisk
autoshow ; substantiv ; automatisk visning
autoview ; substantiv ; automatisk visning
available ; adjektiv/adverb ; tilgjengelig
back button ; substantiv ; tilbake-knapp
back end ; substantiv ; back end [IKT] ; Den delen av et datasystem som retter seg mot bearbeiding av data (som oftest databasen). Jf. front end.
back-reference ; substantiv ; tilbakereferanse
background ; substantiv ; bakgrunn
background tab ; substantiv ; bakgrunnsfane
backslash ; substantiv ; omvendt skråstrek
backspace ; substantiv ; rettetast
backtrace ; verb ; tilbakespore
backup ; substantiv ; reservekopi, sikkerhetskopi
backwards ; adjektiv/adverb ; baklengs, tilbake
banded column ; substantiv ; kolonnestripe
banded row ; substantiv ; radstripe
banding cell ; substantiv ; fargebåndcelle [IKT]
bar ; substantiv ; linje [tekstbehandling] ;

Typisk sammen med «loddrett» eller «vannrett».

bar chart ; substantiv ; stolpediagram
base name ; substantiv ; basenavn
base-10 logarithm ; substantiv ; tierlogaritme [matematikk]
baseline ; substantiv ; grunnlinje [typografi]
basepoint ; substantiv ; grunnpunkt, målepunkt, utgangspunkt
batch file ; substantiv ; skriptfil
batch processing ; substantiv ; satsvis prosessering
baud rate ; substantiv ; baudrate, moduleringsrate, overføringshastighet
bcc ; phrase ; blindkopi til
be available ; verb ; være tilgjengelig
be sure to ; phrase ; sørg for å
behavior ; substantiv ; oppførsel, atferd
bell ; substantiv ; varsel, signal
below ; adjektiv/adverb ; nedenfor, under
bi-directional ; adjektiv/adverb ; toveis
big-endian ; substantiv ; mest signifikante byte først ; Jf. endianness og little-endian.
binding ; substantiv ; tildeling, binding
bit ; substantiv ; bit
bitmap ; substantiv ; bitkart
bitmap graphic ; substantiv ; punktgrafikk
black ; adjektiv/adverb ; svart [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
black point ; substantiv ; svartpunkt [bildebehandling]
black point compensation ; substantiv ; kompensering for svartpunkt [bildebehandling]
blank page ; substantiv ; tom side
bleed ; substantiv ; flyte ut [typografi] ;

Trykk flyter ut over det området som gjenstår etter beskjæring av papiret.

blend ; substantiv ; blanding
blend ; verb ; blande
blinds ; substantiv ; persienner ;

framvisningseffekt i lysbildeprogrammer

block ; substantiv ; blokk
blog ; substantiv ; blogg
blur ; verb ; gjøre uskarpt [bildebehandling]
body ; substantiv ; brødtekst, innhold [IKT]
bogus ; adjektiv/adverb ; ugyldig, falsk
bold ; adjektiv/adverb ; fet [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
bookmark ; substantiv ; bokmerke
bookmark ; verb ; arkivere som bokmerke, bokmerke, sette bokmerke
boolean ; adjektiv/adverb ; boolsk
boot image ; substantiv ; oppstartsfil
boot time ; substantiv ; oppstartstidspunkt
bootable ; adjektiv/adverb ; oppstartbar
bootstrap ; substantiv ; oppstartssekvens, oppstartsprosedyre [IKT]
bootstrap ; verb ; starte opp [IKT]
border edge ; substantiv ; rammekant
border line ; substantiv ; kantlinje
border style ; substantiv ; rammestil
bounce ; verb ; komme tilbake ;

Brukes blant annet om epost som kommer tilbake fordi den ikke kunne leveres.

boundary ; substantiv ; grense, ramme
bounding box ; substantiv ; avgrensingsboks
box ; substantiv ; boks
braille ; substantiv ; blindeskrift
breadcrumb ; substantiv ; brødsmule [IKT], navigasjonssti [IKT] ;

Brødsmuler (engelsk: breadcrumbs) er en navigasjonshjelp brukt i brukergrensesnitt. Vises som en navigasjonssti som viser hvor man er i sidehierakiet på et nettsted, program eller dokument. Dette gir brukere en mulighet til å holde styr på sin plassering i et slikt hierarki. Uttrykket kommer fra eventyret om Hans og Grete, der de la spor etter seg i form av av brødsmuler.

break ; substantiv ; skift ;

Fellesbetegnelse for sideskift og spalteskift.

break point ; substantiv ; avbruddspunkt
breaking space ; substantiv ; mykt mellomrom ; Se også non-breaking space.
breve ; adjektiv/adverb ; breve-tegn ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
broadband ; substantiv ; bredbånd
broadcast ; substantiv ; kringkasting
broadcast ; verb ; kringkaste
browse ; verb ; skumme, bla gjennom
browse button ; substantiv ; bla-knappen
browser ; substantiv ; nettleser
brush ; substantiv ; pensel
buffer ; substantiv ; mellomlager [IKT]
buffer underrun ; substantiv ; mellomlageret gikk tomt
bug ; substantiv ; feil [IKT]
bug report ; substantiv ; feilrapport [IKT] ; Jf. error report.
build upon ; verb ; bygge videre på
built-in ; adjektiv/adverb ; innebygd
bump filter ; substantiv ; ruglefilter [bildebehandling]
bump map ; substantiv ; ruglekart [bildebehandling]
bundle ; substantiv ; bunt
burn ; verb ; brenne
bus error ; substantiv ; bussfeil [IKT]
button ; substantiv ; knapp
BY-NC-SA Compatible License ; substantiv ; BY-NC-SA Kompatibel Lisens
byte ; substantiv ; byte
cache ; substantiv ; hurtiglager
caching proxy ; substantiv ; mellomlagringstjener
calculate ; verb ; beregne, kalkulere
calendar ; substantiv ; kalender
calibrate ; verb ; kalibrere
calibration ; substantiv ; kalibrering
calibration value ; substantiv ; kalibreringsverdi
callback process ; substantiv ; tilbakekallsprosess
cancel ; verb ; kansellere, avbryte
capital asset ; substantiv ; formuegjenstand, realaktiva [økonomi] ; Jf. asset
caption ; substantiv ; bildetekst
capture ; substantiv ; fangst, opptak
cardinal number ; substantiv ; grunntall, kardinaltall
caron ; adjektiv/adverb ; caron ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
carriage return ; substantiv ; vognretur, returtasten [IKT]
case sensitive ; adjektiv/adverb ; skiftsensitiv [IKT] ;

Skiller mellom små og store bokstaver.

cash flow ; substantiv ; kontantstrøm [økonomi]
cast ; verb ; typeomforme [IKT]
catalog ; substantiv ; katalog
category ; substantiv ; kategori
cc ; phrase ; kopi til
CC0 tool ; substantiv ; CC0 verktøy
cd-burner ; substantiv ; cd-brenner
CD-ROM ; substantiv ; CD-ROM
cedilla ; adjektiv/adverb ; cédille ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
cell ; substantiv ; celle
Central Processing Unit ; substantiv ; prosessor, sentralenhet
certain other rights ; substantiv ; visse andre rettigheter
certificate ; substantiv ; sertifikat
certificate authority ; substantiv ; sertifikatutsteder
certificate revocation list ; substantiv ; sertifikattilbakekallingsliste
certificate revokation ; substantiv ; sertifikattilbakekalling
certifier ; substantiv ; sertifikatutsteder
certify ; verb ; sertifisere
challenge ; substantiv ; utfordring
challenge ; verb ; utfordre
change ; verb ; endre
chapter ; substantiv ; kapittel
character ; substantiv ; tegn
character encoding ; substantiv ; tegnkoding [IKT]
character map ; substantiv ; tegntabell
character repertoire ; substantiv ; tegnrepertoar
character set ; substantiv ; tegnsett
chart ; substantiv ; diagram
chat ; verb ; nettprate
check ; verb ; aktivere, krysse av for
check constraint ; substantiv ; kontrollskranke
check mark ; substantiv ; hake ;

Ofte en grønn hake som kan bety godkjent, valgt, eller lignende.

checkbox ; substantiv ; avkryssingsboks
checkpoint ; verb ; oppdatere
checksum ; substantiv ; kontrollsum, sjekksum
chi square distribution ; substantiv ; kjikvadratfordeling [matematikk] ; Jf. distribution
chip ; substantiv ; chip, databrikke [IKT]
chipset ; substantiv ; brikkesett
chunk size ; substantiv ; oppdelingsstørrelse
cipher ; substantiv ; chiffer
circumflex ; adjektiv/adverb ; sirkumfleks ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
city ; substantiv ; by, poststed
clean URL ; substantiv ; ren URL
cleanup ; substantiv ; opprydding
cleanup ; verb ; rydde opp
clear ; verb ; klargjøre, rense, nullstille [IKT]
clear location bar ; verb ; tømme adresselinja
click ; verb ; klikke
client ; substantiv ; klient [IKT]
clip art ; substantiv ; utklippsgrafikk [IKT] ;

Ferdig tegning til bruk i dokumenter.

clipart ; substantiv ; utklippsbilde
clipboard ; substantiv ; utklippstavle
clone ; verb ; klone [bildebehandling]
close ; verb ; lukke
cluster ; substantiv ; klynge
code ; substantiv ; kode
codec ; substantiv ; kodek
collage ; substantiv ; fotomontasje
collapse ; verb ; folde sammen
collate ; verb ; sortere
collation ; substantiv ; sammenligning
collation sequence ; substantiv ; tegnrekkelfølge [database]
colour ; substantiv ; farge
colour intensity ; substantiv ; fargemetning [bildebehandling]
colour management ; substantiv ; fargestyring [bildebehandling]
colour map ; substantiv ; fargekart
colour picker ; substantiv ; fargeplukker
colour scheme ; substantiv ; fargekart
colour selector ; substantiv ; fargevalg
colour separation ; substantiv ; fargeseparasjon [bildebehandling]
colour space ; substantiv ; fargerom [bildebehandling]
colourimetric ; adjektiv/adverb ; kolorimetrisk [bildebehandling] ; Jf. rendering intent
column ; substantiv ; kolonne, spalte
column break ; substantiv ; spalteskift ; Jf. break.
comic ; substantiv ; tegneserie
command ; substantiv ; kommando
command line ; substantiv ; kommandolinje
command option ; substantiv ; kommandovalg
comment ; substantiv ; kommentar
commercial advantage ; substantiv ; kommersiell fordel
commercial at ; krøllalfa ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
commercial use ; substantiv ; kommersiell bruk
commercially ; adjektiv/adverb ; kommersielle
commit ; verb ; legge inn
Commons Deed ; substantiv ; sammendraget (Commons Deed)
communication vehicle ; substantiv ; sambandsmiddel
compact flash card ; substantiv ; minnekort
company ; substantiv ; firma, bedrift, selskap, kompani
compatible ; adjektiv/adverb ; forenlig
compensation ; substantiv ; kompensasjon
compile ; verb ; kompilere [IKT]
compiler ; substantiv ; kompilator [IKT]
complete ; substantiv ; fullført, ferdig
complete ; verb ; fullføre
complex number ; substantiv ; komplekst tall [matematikk]
complex text layout ; substantiv ; kompleks tekst
comply with ; verb ; rette seg etter
compose ; verb ; utgjøre, skrive, forfatte, komponere, ordne
composer ; substantiv ; komponist, skriveverktøy [IKT]
compound interest ; substantiv ; rentes rente [økonomi] ; Jf. interest.
compression ; substantiv ; komprimering
compute ; verb ; beregne
concatenate ; verb ; sette sammen, konkatenere [matematikk]
concordance file ; substantiv ; ordindeksfil [tekstbehandling]
condensed ; adjektiv/adverb ; smal [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
condition ; substantiv ; betingelse
conduit ; substantiv ; kanal
confidential ; adjektiv/adverb ; fortrolig
confidentiality ; substantiv ; fortrolighet
confidentiality level ; substantiv ; fortrolighetsgrad
configurable ; adjektiv/adverb ; konfigurerbar
configuration ; substantiv ; oppsett [IKT], innstilling [IKT] ;

Det engelske begrepet «configuration» brukes ofte om samtlige innstillinger, mens «setting» brukes om en enkelt innstilling.

configure ; verb ; sette opp
confirm waiver ; verb ; bekreft at du fraskriver deg disse rettighetene
congruent ; adjektiv/adverb ; kongruent [matematikk]
connect ; verb ; koble til, forbinde
connection ; substantiv ; forbindelse, tilkobling, samband
consideration ; substantiv ; betraktning, motytelse [jus] ; Jf. in consideration of.
consistency ; substantiv ; konsistens, overensstemmelse
consistent ; adjektiv/adverb ; konsistent
console ; substantiv ; konsoll, skjerm
consolidate ; verb ; forene
constant ; substantiv ; konstant [IKT] ; jf. variable og literal.
constant interest rate ; substantiv ; fast rentesats [økonomi] ; Jf. interest.
constraint ; substantiv ; skranke [database]
contact form ; substantiv ; kontaktskjema
container ; substantiv ; beholder
container class ; substantiv ; beholderklasse
content ; substantiv ; innhold
content type ; substantiv ; innholdstype
context ; substantiv ; kontekst, sammenheng
context dependent help ; substantiv ; kontakstavhengig hjelp
context menu ; substantiv ; kontekstmeny ;

En kontekstmeny er en meny som knytter seg til den foreliggende kontekst. Den aktiveres typisk med høyreklikk under Gnu/Linux og MS Windows og med Ctrl-klikk under MacOS X.

continue ; verb ; fortsette
contribute ; verb ; bidra
contributor ; substantiv ; bidragsyter
control ; substantiv ; kontrollelement [IKT] ;

Fellesnavn for knapper, lister, avkryssingsfelt i et grensesnitt.

control center ; substantiv ; kontrollsenter
control character ; substantiv ; kontrolltegn
controller ; substantiv ; kontroller, kontrollør
conversion ; substantiv ; omforming, omgjøring, konvertering
convert ; verb ; konvertere
cookie ; substantiv ; informasjonskapsel [IKT]
copy ; substantiv ; kopi
copy ; verb ; kopiere
copyleft ; substantiv ; copyleft
copyright ; substantiv ; copyright, opphavsrett ;

Det engelske «copyright» oversettes ofte med «opphavsrett», men begrepene er ikke 100 % sammenfallende på grunn av ulik lovgiving i USA og i Norge.

copyright and similar rights ; substantiv ; opphavsrett og nærstående rettigheter
copyright holder ; substantiv ; rettighetshaver
copyright law ; substantiv ; lov om opphavsrett
copyright notice ; substantiv ; opphavsrettsnotis
Copyright-Only Dedication ; substantiv ; Copyright-Only-erklæring
core ; substantiv ; kjerne
core dump ; substantiv ; minnedump
correct ; adjektiv/adverb ; korrekt
correlation coefficient ; substantiv ; korrelasjonskoeffisient [matematikk]
correspondence ; substantiv ; samsvar, overensstemmelse
corrupt ; substantiv ; ødelagt, skadet
corrupt ; verb ; ødelegge, skade
cotangent ; substantiv ; cotangens [matematikk]
counter ; substantiv ; teller
country code ; substantiv ; landskode [IKT], landsnummer [telefoni] ;

For eksempel «no» (landskode i <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/CcTLD">ccTLD</a> ) eller «+47» (landsnummer for Norge).

coupon rate ; substantiv ; pålydende obligasjonsrente [økonomi]
covariance ; substantiv ; kovarians [matematikk]
CPU ; substantiv ; CPU ; Jf. Central Processing Unit.
crash ; substantiv ; krasj, sammenbrudd
create ; verb ; lage, opprette, skape
Creative Commons ; substantiv ; Creative Commons
Creative Commons metadata ; substantiv ; Creative Commons metadata
Creative Commons support ; substantiv ; Creative Commons teknisk støtte
creator ; substantiv ; opphavsperson
credentials ; substantiv ; akkreditiver, berettigelsesbevis [IKT]
cron maintenance task ; substantiv ; cron-vedlikeholdsoppgave
crop ; verb ; beskjære
crop and resize ; verb ; beskjære og endre størrelse
cross-device ; phrase ; som virker på mange slags enheter
crowdfunding ; substantiv ; folkefinansiering, -en, -er, -ene ;

En form for finansiering som skjer ved at enkeltpersoner danner et nettverk og bidrar med penger for å støtte et prosjekt som er startet av andre personer eller organisasjoner. Blir vanligvis organisert via Internett.

cryptology ; substantiv ; kryptologi
cubic spline ; substantiv ; tredjegradskurve
cumulative interest payment ; substantiv ; kumulativ rentebetaling [økonomi] ; Jf. interest.
curly bracket ; adjektiv/adverb ; krøllparentes ; Dvs. {}. Se egen side for Typografi og tegnnavn.
current ; adjektiv/adverb ; nåværende ;

Men ofte bedre å omskrivne med «denne» eller «den valgte».

currently ; adjektiv/adverb ; for øyeblikket
cursor ; substantiv ; skrivemerke [tekstbehandling]
custom ; adjektiv/adverb ; selvvalgt, tilpasset
custom bell ; substantiv ; selvvalgt varsel, tilpasset varsel
customize ; verb ; tilpasse, skreddersy
cyberspace ; substantiv ; kyberrom
daemon ; substantiv ; daemon [IKT], bakgrunnsprosess [IKT] ;

En daemon er BSD-sjargong for en bakgrunnsprosess, men brukes gjerne uoversatt når det er snakk om en daemon i Gnu/Linux. BSD Unix har en daemon som maskot.

dashboard ; substantiv ; kontrollpanel
data ; substantiv ; data
data protection ; substantiv ; personopplysningsvern
data source browser ; substantiv ; datakildeutforsker
date ; substantiv ; dato
deadlock ; substantiv ; vranglås
debug ; verb ; feilsøke
debugger ; substantiv ; feilsøkingsprogram
debugging information ; substantiv ; feilsøkingsinformasjon
decimal separator ; substantiv ; desimalskilletegn [IKT] ; Jf. separator.
decimal tab ; substantiv ; desimaltabulator
declining depreciation ; substantiv ; degressiv avskrivning [økonomi] ; Jf. depreciation.
decode ; verb ; dekode
decrement operator ; substantiv ; minsk-operator
decremental ; adjektiv/adverb ; gradvis minskende
decrypt ; verb ; dekryptere
decryption ; substantiv ; dekryptering
dedicate to the public domain ; verb ; erklære fristatus
dedicated connection ; substantiv ; fastlinje
dedicating ; verb ; erklærer
dedicator ; substantiv ; erklæringsgiver
deed ; substantiv ; aktstykke
default ; substantiv ; standardverdi
default configuration ; substantiv ; standardoppsett, standardinnstillinger
default directory ; substantiv ; standardkatalog
default value ; substantiv ; standardverdi
define ; verb ; definere
defintion ; substantiv ; definisjon
defragment ; verb ; defragmentere ; Se også fragmentation.
degrees of freedom ; substantiv ; frihetsgrader
delegate ; verb ; delegere [IKT]
delete ; verb ; slette
delete key ; substantiv ; slettetast
deleted ; - uttrykk - ; sletta ;

Se egen side med termer for Meldingskvittering.

Jf. delete.

delimiter ; substantiv ; skilletegn
delivery process ; substantiv ; leveringsprosess
demibold ; adjektiv/adverb ; demifet [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
denied ; - uttrykk - ; avvist ;

Se egen side med termer for Meldingskvittering.

Jf. deny.

deny ; verb ; avvise, nekte
dependency ; substantiv ; avhengighet
depreciation ; substantiv ; verditap, avskrivning [økonomi] ;

Verdiforringelsen av en materiell eiendel.

derivative (work) ; substantiv ; bearbeidet (verk)
derive ; verb ; bearbeide
derived style ; substantiv ; avledet stil [tekstbehandling]
derogatory treatment ; substantiv ; krenkende behandling
descending ; adjektiv/adverb ; synkende
description ; substantiv ; beskrivelse
design ; substantiv ; design, utforming
design ; verb ; designe, utforme
desktop ; substantiv ; skrivebord
destination ; substantiv ; destinasjon, mål, målkatalog [IKT]
destination address ; substantiv ; måladresse
detach ; verb ; løsne
detail ; substantiv ; detalj
detect ; verb ; oppdage
developing nations ; substantiv ; utviklingsland
device ; substantiv ; enhet
device number ; substantiv ; enhetsnummer
dialog box ; substantiv ; dialogboks
dieresis ; adjektiv/adverb ; trema ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
diff ; substantiv ; differansefil [IKT]
differentiation sign ; substantiv ; differensialtegn [matematikk]
directory ; substantiv ; katalog
directory listing ; substantiv ; katalogoversikt
disable ; verb ; slå av, deaktivere
disc ; substantiv ; plate
discard ; verb ; kassere
disclaim ; verb ; fraskrive
disclaimer ; substantiv ; fraskrivningserklæring
disclaimer of warranties ; substantiv ; garantifraskrivelse
disconnect ; verb ; kople fra
discrete probability ; substantiv ; diskret sannsynlighet [matematikk]
discretionary ; adjektiv/adverb ; skjønnsmessig
discretionary access control ; substantiv ; brukerbestemt styring av tilgangsberettigelse [IKT]
disjoin ; verb ; adskille
disk cache ; substantiv ; diskhurtiglager
disk cache folder ; substantiv ; mappe for hurtiglager
dispatch ; verb ; befordre, videresende
dispatched ; - uttrykk - ; sendt (videre) ;

Se egen side med termer for Meldingskvittering.

Jf. dispatch.

dispatcher ; substantiv ; avsender, dispatcher [IKT]
displacement ; substantiv ; forskyvning, fortrengning
display ; substantiv ; skjerm
display ; verb ; vise
displayed ; - uttrykk - ; vist ;

Se egen side med termer for Meldingskvittering.

Jf. display.

dispose ; verb ; kaste
disposition ; substantiv ; disposisjon
distinct ; adjektiv/adverb ; entydig
distinct value ; substantiv ; entydig verdi [database]
distinguished name ; substantiv ; entydig navn
distinkt ; adjektiv/adverb ; entydig
distort ; verb ; forvrenge [bildebehandling]
distorted ; adjektiv/adverb ; forvrengt [bildebehandling]
distribute ; verb ; distribuere
distribution ; substantiv ; distribusjon, fordeling [matematikk]
distribution list ; substantiv ; distribusjonsliste
dock ; verb ; feste, koble sammen
docking station ; substantiv ; dokkingstasjon
documentation ; substantiv ; dokumentasjon
dodge ; verb ; avskygge [bildebehandling]
domain ; substantiv ; domene
dotlock ; verb ; låse
double-declining balance method ; substantiv ; dobbel-degressiv avskrivning [økonomi] ; Jf. depreciation.
download ; verb ; laste ned
download manager ; substantiv ; nedlastingsbehandler
downstream recipients ; substantiv ; nedstrøms-mottakere
draft ; substantiv ; utkast
draft ; verb ; lage utkast
drag and drop ; phrase ; dra og slipp
drawback ; substantiv ; ulempe
drive ; substantiv ; lagringsenhet [IKT]
driver ; substantiv ; driver [IKT]
drop-down box ; substantiv ; rullegardinmeny ; Det samme som en drop-down list.
drop-down list ; substantiv ; rullegardinmeny ;

En rullegardinmeny er et element i et grafisk grensesnitt som lar brukeren velge et eller flere elementer fra en liste. Når menyen er inaktiv vises bare det (første) valgte element. Når menyen aktiviseres rulles det ned en liste med de øvige valg. Omtales også som en pull-down menu, drop-down menu, drop-down box og (på Mac OS X) som en pop-up menu.

drop-down menu ; substantiv ; rullegardinmeny ; Det samme som en drop-down list.
duplicate ; substantiv ; duplikat
duplicate ; verb ; kopiere
duty cycle ; substantiv ; arbeidssyklus
e-book ; substantiv ; e-bok
edge ; substantiv ; kant
edit ; verb ; redigere
editor ; substantiv ; redaktør, redigeringsprogram [tekstbehandling] ; Jf. text editor.
effective technological measures ; substantiv ; effektive teknologiske tiltak
eject ; verb ; løse ut
elevator ; substantiv ; rullebjelke [IKT]
ellipsis ; substantiv ; ellipse
elliptical selection ; substantiv ; ellipseutvalg ; Jf. rectangular selection og free selection.
email ; substantiv ; epost
email address ; substantiv ; epost-adresse
embed ; verb ; innbake
embedded ; adjektiv/adverb ; innbakt
emoticon ; substantiv ; emotikon [IKT], uttrykksikon [IKT] ; Et grafisk symbol som uttrykker en følelse, f.eks. smiley.
emphasised ; adjektiv/adverb ; uthevet [typografi]
enable ; verb ; muliggjøre, aktivere [IKT]
encapsulate ; verb ; innkapsle
encapsulated ; adjektiv/adverb ; innkapslet
Encapsulated PostScript ; substantiv ; Encapsulated PostScript ;

Et format for vektorgrafikk definert av Adobe.

encoding ; substantiv ; koding [IKT]
encrypt ; verb ; kryptere
encryption ; substantiv ; kryptering
end of file ; substantiv ; filslutt
end of line ; substantiv ; linjeslutt
end-to-end encryption ; substantiv ; ende til ende-kryptering
endianness ; substantiv ; byterekkefølge ; Jf. big-endian og little-endian.
endnote ; substantiv ; sluttnote
endorsement ; substantiv ; anbefaling
enforceable ; adjektiv/adverb ; tvangskraftig [jus]
engine ; substantiv ; maskin
ensure ; verb ; sørge for, sikre
enter ; verb ; skriv inn, angi, oppgi
entity ; substantiv ; enhet
entropy ; substantiv ; entropi
entropy pool ; substantiv ; entropigrunnlag
entry data ; substantiv ; inntastingsdata
environment ; substantiv ; miljø, omgivelse
EPS-graphic ; substantiv ; EPS-bilde ; Jf. Encapsulated PostScript.
equalizer ; substantiv ; tonekontroll
error ; substantiv ; feil
error report ; substantiv ; feilrapport [IKT] ; Jf. bug report.
escape sequence ; substantiv ; skiftesekvens
Ethernet ; substantiv ; Ethernet [IKT] ;

Ethernet er et egennavn of skrives med stor «E».

event ; substantiv ; hendelse
exception ; substantiv ; unntak
exception or limitation ; substantiv ; unntak eller begrensning
exceptions and limitations ; substantiv ; unntak og begrensninger
exchange ; verb ; utveksle, veksle, bytte
executable ; adjektiv/adverb ; kjørbar
executable ; substantiv ; programfil
execute ; verb ; utføre
exercise ; verb ; utøve
exercising ; substantiv ; utøver
exhaustive ; substantiv ; uttømmende
existence quantor ; substantiv ; eksistenskvantor [matematikk]
exit ; verb ; avslutte
exit status ; substantiv ; avslutningsstatus
expand ; verb ; utvide
expanded ; adjektiv/adverb ; bred [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
expire ; verb ; utløpe
exploit ; verb ; utnytte
exponent ; substantiv ; eksponent
exponential ; adjektiv/adverb ; eksponentiell
exponential distribution ; substantiv ; eksponentialfordeling [matematikk] ; Jf. distribution
exponential equation ; substantiv ; eksponentialligning [matematikk]
exponential function ; substantiv ; eksponentialfunksjon [matematikk]
export ; verb ; eksportere
expressly ; adjektiv/adverb ; uttrykkelig
expunge ; verb ; tømme, slette, rense opp
extended ; adjektiv/adverb ; bred [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
extended regular expression ; substantiv ; utvidet regulært uttrykk [IKT]
extent ; substantiv ; utstrekning
external program ; substantiv ; eksternt program
extra-condensed ; adjektiv/adverb ; ekstrasmal [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
extra-expanded ; adjektiv/adverb ; ekstrabred [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
extra-extended ; adjektiv/adverb ; ekstrabred [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
extrabold ; adjektiv/adverb ; fet [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
extract ; verb ; pakke ut, dekomprimere, trekke ut
extralight ; adjektiv/adverb ; ekstratynn [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
extraneous ; adjektiv/adverb ; fremmed, overflødig
F distribution ; substantiv ; F-fordeling [matematikk] ; Skrives alltid med stor «F». Jf. distribution
fade in ; verb ; tone inn
fade out ; verb ; tone ut
fail ; verb ; feile
failed ; mislyktes, feilet ;

Se egen side med termer for Meldingskvittering.

Jf. fail.

fair dealing ; substantiv ; real behandling
fair use ; substantiv ; rimelig bruk
FAQ ; substantiv ; OSS ; Se: Frequently Asked Questions
fatal error ; substantiv ; uopprettelig feil
feather ; verb ; lage myk kant [bildebehandling]
feature ; substantiv ; funksjon, egenskap
feed ; substantiv ; nyhetsstrøm
fetch ; verb ; hente
field ; substantiv ; felt
file ; substantiv ; fil
file ; verb ; lagre
file association ; substantiv ; filtilknytning
file descriptor ; substantiv ; fildeskriptor
file extension ; substantiv ; filtype [IKT]
file format ; substantiv ; filformat
file handle ; substantiv ; filreferanse
file header ; substantiv ; filhode [IKT]
file manager ; substantiv ; filbehandler
file selector ; substantiv ; filvelger
file system ; substantiv ; filsystem
file upload ; substantiv ; filopplasting
file-sharing ; substantiv ; fildeling
fill ; verb ; fylle
fill colour ; substantiv ; fyllfarge
filter ; substantiv ; filter
filtering ; substantiv ; filtrering
fine ; adjektiv/adverb ; mager [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
fingerprint ; substantiv ; fingeravtrykk
finished ; adjektiv/adverb ; fullført, ferdig
firewall ; substantiv ; brannmur
fit ; verb ; tilpasse
fixate ; verb ; fiksere
fixed rate of interest ; substantiv ; fastrente [økonomi] ; Jf. interest.
fixed string ; substantiv ; fast tekststreng
fixed width font ; substantiv ; fastbreddeskrift ; Jf. variable width font.
flag ; substantiv ; flagg, statusindikator
flip ; verb ; vende
floating point number ; substantiv ; flyttall [IKT]
floating toolbar ; substantiv ; flytende verktøylinje
floppy disc ; substantiv ; diskett
floppy disc station ; substantiv ; diskettstasjon
flush ; verb ; tømme
folder ; substantiv ; mappe
follow-up ; verb ; følge opp
following ; adjektiv/adverb ; påfølgende
font ; substantiv ; skriftsnitt
font metric ; substantiv ; skriftsnittmål ;

Dette er metadata knyttet til et skriftsnitt og angir baselinje, avstanden mellom skrifttegnene, etc.

footer ; substantiv ; bunntekst [typografi]
footnote ; substantiv ; fotnote
foreign key ; substantiv ; fremmednøkkel [database]
fork ; substantiv ; forgrening, stikling, avspalting
fork ; verb ; forgrene [IKT], kopiere ut ny prosess [IKT]
form ; substantiv ; skjema
form feed ; substantiv ; sideskift
form letter ; substantiv ; standardbrev
form submit button ; substantiv ; sendeknapp
format ; substantiv ; format
format ; verb ; formatere
formel cursor ; substantiv ; formelpeker
forum ; substantiv ; forum
forward ; verb ; videresende
fragmentation ; substantiv ; fragmentering ; Se også defragment.
frame ; substantiv ; ramme
free ; adjektiv/adverb ; fri, ledig, gratis ; Jf. free software
Free Cultural Works ; substantiv ; Fri Kultur
free selection ; substantiv ; frihåndsutvalg ; Jf. elliptical selection og rectangular selection.
free software ; substantiv ; fri programvare ;

Bruk aldri «gratis programvare» om fri programvare.

freedom ; substantiv ; frihet
freeware ; substantiv ; gratisprogram
frequency smoothing ; substantiv ; frekvensglatting
Frequently Asked Questions ; substantiv ; Ofte Stilte Spørsmål
front end ; substantiv ; front end [IKT] ; Den delen av et datasystem som retter seg mot brukeren. Jf. back end.
front end application ; substantiv ; front-program ;

Den programdelen som utføres på klienten i et klient/server-system.

front end designer ; substantiv ; brukergrensesnittdesigner [IKT] ; Jf. front end
front end processor ; substantiv ; frontmaskin ;

En liten kommunikasjonsmaskin som utgjør grensesnittet mot en vertsmaskin (IBMs SNA) og diverse periferienheter.

front page ; substantiv ; forside
future value ; substantiv ; fremtidig verdi [økonomi]
fuzzy ; adjektiv/adverb ; uklar
fuzzy selection tool ; substantiv ; tryllestav [bildebehandling]
gamut ; substantiv ; fargeområde [bildebehandling]
gap ; substantiv ; glipe
garbage ; substantiv ; søppel
garbage collector ; substantiv ; søppeltømmer [IKT]
gateway ; substantiv ; portner
general ; adjektiv/adverb ; generell
generate ; verb ; generere
generic ; adjektiv/adverb ; generisk
geometry ; substantiv ; geometri
glyph ; substantiv ; glyf ;

Ett bestemt av en bokstavs eller et tegns (grafems) mange mulige formmessige uttrykk.

GNU General Public License ; substantiv ; GNU General Public License
GNU Lesser General Public License ; substantiv ; GNU Lesser General Public License
go to ; phrase ; naviger til [IKT] ;

Brukes om navigasjon i nettleseren eller andre grafiske grensesnitt.

govern ; verb ; regulere
grab ; verb ; fange opp
gradient ; substantiv ; fargeovergang, gradient
graphic ; substantiv ; bilde
graphic card ; substantiv ; skjermkort ; Jf. video card.
gratuitous ; adjektiv/adverb ; ugrunnet
grave ; adjektiv/adverb ; gravistegn ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
grid ; substantiv ; rutenett
group ; substantiv ; gruppe
group box ; substantiv ; gruppeboks
group id ; substantiv ; gruppeidentitet ; I Unix og GNU/Linux er filer knyttet til en user id og en group id.
groupware ; substantiv ; gruppevare
guide ; substantiv ; veiviser
guideline ; substantiv ; retningslinje
háček ; adjektiv/adverb ; háček ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
hacker ; substantiv ; hacker ;

Ordet har minst tre ulike betydninger: 1. avansert databruker, dataekspert. 2. en som bryter seg inn i andre datasystemer. 3. entusiast

ham ; substantiv ; ikke-søppelpost [IKT] ; Jf: spam.
handbook ; substantiv ; håndbok
handle ; substantiv ; håndtak
handout ; substantiv ; støtteark
hardcopy terminal ; substantiv ; papirterminal
hardware ; substantiv ; maskinvare [IKT]
hash ; substantiv ; hash [IKT]
hat notation ; substantiv ; hattnotasjon ;

Notasjon der sirkumfleks-tegnet skrives foran et tegn for å makere at det er et kontrolltegn (^C).

header ; substantiv ; topptekst [tekstbehandling]
header file ; substantiv ; deklarasjonsfil
heap ; substantiv ; haug
heavy ; adjektiv/adverb ; ekstra fet [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
help ; substantiv ; hjelp
help center ; substantiv ; hjelpesenter
helpdesk ; substantiv ; brukerstøtte
hereby ; adjektiv/adverb ; hermed
hibernation mode ; substantiv ; dvalemodus ; Jf. standby mode og sleep mode.
hide ; verb ; skjule
highlight ; verb ; framheve, markere med farge [tekstbehandling]
hint ; substantiv ; hint [typografi]
hit ; substantiv ; treff
hit rate ; substantiv ; treffrate
home ; substantiv ; hjem
home directory ; substantiv ; hjemmekatalog
home page ; substantiv ; hjemmeside
hook ; substantiv ; krok
horizontal ; adjektiv/adverb ; vannrett
host ; substantiv ; vertsmaskin [IKT]
host ; verb ; tilby plass på nettet [IKT]
hosting service ; substantiv ; nettsted-tjeneste
hostname ; substantiv ; vertsnavn
hotkey ; substantiv ; hurtigtast
hover ; verb ; sveve
hub ; substantiv ; nettnav [IKT]
hue ; substantiv ; fargetone [bildebehandling]
human-readable ; adjektiv/adverb ; menneskelesbar
hyperbolic ; adjektiv/adverb ; hyperbolsk
hyperbolic cosine ; substantiv ; hyperbolsk cosinus [matematikk]
hyperbolic cotangent ; substantiv ; hyperbolsk cotangens [matematikk]
hyperbolic sine ; substantiv ; hyperbolsk sinus [matematikk]
hyperbolic tangent ; substantiv ; hyperbolsk tangens [matematikk]
hyperlink ; substantiv ; hyperlenke [IKT]
hypertext ; substantiv ; hypertekst
icon ; substantiv ; ikon [IKT]
iconify ; verb ; ikoniser
identifier ; substantiv ; identifikator
identify ; verb ; identifisere
identity ; substantiv ; identitet
identity mapping ; substantiv ; identitetsavbilding
idle ; adjektiv/adverb ; inaktiv
illegal ; adjektiv/adverb ; ulovlig
image ; substantiv ; bilde
image map ; substantiv ; bildekart
imaginary number ; substantiv ; imaginært tall [matematikk]
implement ; verb ; implementere
imply ; verb ; implisere
import ; verb ; importere
in consideration of ; - uttrykk - ; som motytelse for [jus] ;

I engelsk kontraktsrett brukes «consideration» om en kontraktfestet motytelse (quid pro quo), jf. English Law of Contract: Consideration (pdf).

in no way ; adjektiv/adverb ; på ingen måte
in the appropriate way ; adjektiv/adverb ; på den passende måten
in the manner ; adjektiv/adverb ; på den måten
inactive ; adjektiv/adverb ; inaktiv, ikke i bruk [IKT], usynlig [IKT] ; Jf. active.
inbox ; substantiv ; innboks
include ; verb ; inkludere
include file ; substantiv ; inkluderingsfil
including ; adjektiv/adverb ; inklusive
including for commercial purposes ; adjektiv/adverb ; inklusive for kommersielle formål
income ; substantiv ; inntekt
increment operator ; substantiv ; øk-operator
incremental ; adjektiv/adverb ; gradvis økende
indent ; substantiv ; innrykk
indent ; verb ; rykke inn
independence test ; substantiv ; uavhengighetstest [matematikk] ;

En test for å undersøke om to stokastiske variabler er uavhengige.

index ; substantiv ; indeks
index entry ; substantiv ; stikkord
indicate ; verb ; indikere
indication ; substantiv ; indikasjon
inequality ; substantiv ; ulikhet
inequation ; substantiv ; ulikhet
information ; substantiv ; informasjon
initialization ; substantiv ; initialisering
initialize ; verb ; initialisere
ink ; substantiv ; blekk
inline graphic ; substantiv ; integrert grafisk element [IKT] ;

Grafiske elementer i websider er eksterne filer som blir integrert med det øvrige innholdet av nettleseren. Motsatsen er et frittstående grafisk element.

input ; substantiv ; inndata
input format ; substantiv ; inndataformat
input method ; substantiv ; innlesningsmetode
instalment ; substantiv ; avdrag [økonomi]
instant messaging ; substantiv ; direktemelding ;

En direktemelding er en type tekstkommunikasjon over nett der samtalen foregår i sanntid.

instruction ; substantiv ; instruksjon
instrument ; substantiv ; instrument
integer ; substantiv ; heltall
integral ; substantiv ; integral
integrity ; substantiv ; integritet
intend ; verb ; akte
intended ; adjektiv/adverb ; tiltenkte
interactive ; adjektiv/adverb ; interaktiv
interest ; substantiv ; interesse, rente [økonomi]
interest bearing ; substantiv ; rentebærende [økonomi] ; Jf. interest.
interest payable in advance ; substantiv ; forskuddsrente [økonomi] ; Jf. interest.
interest payment ; substantiv ; rentebetaling [økonomi] ; Jf. interest.
interest period ; substantiv ; rentetermin [økonomi] ; Jf. interest.
interest rate ; substantiv ; rentesats [økonomi] ; Jf. interest.
interface ; substantiv ; grensesnitt
intergovernmental organization ; substantiv ; interstatlig organisasjon
internal ; adjektiv/adverb ; indre, intern
internal rate of return ; substantiv ; internrente [økonomi]
international ; adjektiv/adverb ; internasjonal
internationally ; adjektiv/adverb ; internasjonalt
Internet ; substantiv ; Internett ;

Internett er et egennavn og skrives med stor «I» og to dobbel «t».

Internet Archive ; substantiv ; Internet Archive
Internet Service Provider ; substantiv ; internettleverandør
interoperability ; substantiv ; samspillsevne
interoperate ; verb ; samvirke
interpolate ; verb ; interpolere
interpret ; verb ; tyde, tolke, fortolke
interpretation ; substantiv ; tolkning
interpreter ; substantiv ; tolk, fortolkeer [IKT] ; Et fortolker skiller seg fra en kompilator ved at det oversetter kildekode linje for linje.
interrupt ; substantiv ; avbrudd
interrupt ; verb ; avbryte
intersect ; verb ; snitte
invalid ; adjektiv/adverb ; ugyldig
inverse ; substantiv ; inverse [matematikk]
inverse cosine ; substantiv ; invers cosinus [matematikk]
inverse cotangent ; substantiv ; invers cotangens [matematikk]
inverse hyperbolic cosine ; substantiv ; invers hyperbolsk cosinus [matematikk]
inverse hyperbolic cotangent ; substantiv ; invers hyperbolsk cotangens [matematikk]
inverse hyperbolic sine ; substantiv ; invers hyperbolsk sinus [matematikk]
inverse hyperbolic tangent ; substantiv ; invers hyperbolsk tangens [matematikk]
inverse sine ; substantiv ; invers sinus [matematikk]
inverse tangent ; substantiv ; invers tangens [matematikk]
invocation ; substantiv ; kall
invoke ; verb ; påkalle, anrope
irrevocable ; adjektiv/adverb ; ugjenkallelig
ISP ; substantiv ; internettleverandør ; Jf. Internet Service Provider
issue ; substantiv ; utgave, problem [IKT] ;

En feilsporingssystemer kalles et enkelt problem gjerne for en «issue».

issue ; verb ; utstede
italic ; adjektiv/adverb ; kursiv [typografi]
item ; substantiv ; punkt, element, objekt
iteration ; substantiv ; iterasjon
iterative ; adjektiv/adverb ; iterativ
java environment ; substantiv ; javaomgivelse
java virtual machine ; substantiv ; virtuell javamaskin
JavaScript ; substantiv ; JavaScript
job ; substantiv ; jobb, oppgave
job control character ; substantiv ; jobb-kontrolltegn
join ; substantiv ; sammenføyning [database]
joystick ; substantiv ; styrespak, styrepinne
jump ; verb ; hoppe, springe
jurisdiction ; substantiv ; jurisdiksjon
justified ; adjektiv/adverb ; blokkjustert [typografi]
keep ; verb ; beholde
kern ; verb ; trekke sammen [typografi] ;

Sette mindre tegnavstand.

key ; substantiv ; tast, nøkkel
key escrow ; substantiv ; nøkkeldeponering
key feature ; substantiv ; viktig egenskap
keyboard ; substantiv ; tastatur
keyboard accelerator ; substantiv ; hurtigtast
keymap ; substantiv ; tastaturoppsett
keyword ; substantiv ; stikkord, nøkkelord
knowhow ; substantiv ; fagkunnskap
kurtosis ; substantiv ; kurvatur
label ; substantiv ; merkelapp
label ; verb ; merke
landscape ; liggende [IKT] ; Brukes om bl.a. papirretningen ved utskrift. Jf. page orientation, portrait.
language ; substantiv ; språk
language code ; substantiv ; språkkode
language negotiation ; substantiv ; språkforhandling
laptop ; substantiv ; bærbar datamaskin [IKT]
last page visited ; substantiv ; sist besøkte side
launch ; verb ; kjøre, starte
launchable ; adjektiv/adverb ; kjørbar
lawyer ; substantiv ; advokat
layer ; substantiv ; lag
layout ; substantiv ; utforming, utseende, sideoppsett, layout
leak ; substantiv ; lekkasje
leap second ; substantiv ; skuddsekund
learn more ; verb ; lær mer
legacy ; substantiv ; legat, ikke lenger støttet [IKT] ;

I dataspråk referer «legacy» til programkode som ikke lenger er støttet, eller som stammer fra et operativsystem eller maskinarktektur som ikke lenger er støttet.

legal code ; substantiv ; juridisk lisenstekst
legal instrument ; substantiv ; juridisk instrument
legal theory ; substantiv ; juridisk teori
legal tool ; substantiv ; juridisk verktøy
letterbox format ; substantiv ; brevsprekkformat
leveller ; substantiv ; utjevner
liability ; substantiv ; ansvar
liable to ; adjektiv/adverb ; erstatningspliktig til
library ; substantiv ; bibliotek
Licence Deed ; substantiv ; sammendraget Commons Deed
license ; substantiv ; lisens
license ; verb ; lisensiere
license chooser ; substantiv ; Lisensvelger
license conditions ; substantiv ; lisensbetingelser
license elements ; substantiv ; lisens-elementer
license features ; substantiv ; lisens-egenskaper
license grant ; substantiv ; lisensrettigheter
license icon ; substantiv ; lisensikon
License mark ; substantiv ; Lisensmerke
licensed material ; substantiv ; lisensiert materiale
licensed rights ; substantiv ; lisensierte rettigheter
licensee ; substantiv ; lisenstaker
licensor ; substantiv ; lisensgiver
light ; adjektiv/adverb ; mager [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
limit ; substantiv ; grense
limit pattern ; substantiv ; avgrensingsmønster
limitation ; substantiv ; begrensning
limitation of liability ; substantiv ; ansvarsbegrensning
line ; substantiv ; linje, strek
line break ; substantiv ; linjeskift
line colour ; substantiv ; strekfarge
line doubler ; substantiv ; linjedobler
line feed ; substantiv ; linjeskift
line spacing ; substantiv ; linjeavstand
line width ; substantiv ; strekbredde
link ; substantiv ; lenke, hyperlenke [IKT]
link ; verb ; lenke
linkage ; substantiv ; sammenkobling
list ; substantiv ; liste
list ; verb ; liste
list administrator ; substantiv ; listeadministrator
list moderator ; substantiv ; listemoderator
list owner ; substantiv ; listeeier
literal ; substantiv ; direkteverdi [IKT] ; En direkteverdi uttrykker en bestemt verdi direkte, og brukes ofte i kildekode til å initialisere variable. Jf. constant og variable.
literal mask ; substantiv ; tegnmaske
little-endian ; substantiv ; minst signifikante byte først ; Jf. endianness og big-endian.
load ; substantiv ; belastning
load ; verb ; laste
load average ; substantiv ; gjennomsnittsbelastning
local ; adjektiv/adverb ; lokal
locale ; substantiv ; lokale [IKT] ;

Et sett med parametre som angir brukerpreferanse for språk, tegnsett og andre språk- og regionavhengige parametre.

location ; substantiv ; plassering
lock ; substantiv ; lås
logfile ; substantiv ; loggfil
logic bomb ; substantiv ; logisk bombe
login ; verb ; logge på
login name ; substantiv ; brukernavn
login shell ; substantiv ; innloggingsskall
logout ; verb ; logge av
loop ; substantiv ; løkke
lossless ; adjektiv/adverb ; tapsfri
lossless compression ; substantiv ; tapsfri komprimering
luminousity ; substantiv ; fargeglød
machine-readable ; adjektiv/adverb ; maskin-lesbar
macro ; substantiv ; makro
macron ; adjektiv/adverb ; makron ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
magnify ; verb ; forstørre
mail ; substantiv ; post
mail ; verb ; sende
mail responder ; substantiv ; epostsvarer
mailbox ; substantiv ; epostkasse
mailinglist ; substantiv ; epostliste
main window ; substantiv ; hovedvindu
maintain ; verb ; vedlikeholde
maintainer ; substantiv ; vedlikeholder
make derivative works ; verb ; lag bearbeidelser
malware ; substantiv ; skadeprogramvare
manage ; verb ; administrere, håndtere
mandatory ; adjektiv/adverb ; obligatorisk
manual ; substantiv ; håndbok
map ; substantiv ; kart
map ; verb ; avbilde
mapping ; substantiv ; avbildning
margin ; substantiv ; marg
margin lines ; substantiv ; marglinjer
mark ; verb ; merke
marking guide ; substantiv ; retningslinjer for markering
markup ; substantiv ; markering
marshall ; verb ; rangere
mashup ; verb ; nettflette [IKT]
mask ; substantiv ; maske, filter
masquerade ; substantiv ; maskering
masquerade ; verb ; maskere
match ; substantiv ; treff
material ; substantiv ; materiale
maturity date ; substantiv ; forfallsdato, utløpsdato [økonomi]
maturity period ; substantiv ; bindingsperiode [økonomi]
mean ; substantiv ; middel
measure ; substantiv ; mål
measure ; verb ; måle
media ; substantiv ; media
mediation ; substantiv ; mekling
medium ; substantiv ; medium
memory ; substantiv ; minne
memory cache ; substantiv ; minnehurtiglager ; Jf. cache.
memory usage ; substantiv ; minnebruk
menu ; substantiv ; meny
merchantability ; adjektiv/adverb ; salgbarhet
merge ; verb ; flette, slå sammen
mesh ; substantiv ; maskenett [bildebehandling]
message ; substantiv ; melding
message body ; substantiv ; meldingstekst [IKT]
message disposition notification ; Meldingskvittering ;

Se egen side med termer for Meldingskvittering.

message header ; substantiv ; meldingshode [IKT]
metadata ; substantiv ; metadata
meter ; substantiv ; måler, meter [måleenhet], taktart [musikk]
metric ; substantiv ; mål, målestokk
mirror ; substantiv ; speil
mirror ; verb ; speile
miscellaneous ; adjektiv/adverb ; diverse
mobile device ; substantiv ; mobil enhet
mockup ; substantiv ; modell, utkast
mode ; substantiv ; modus, tilstand, måte
moderate ; verb ; moderere
modification ; substantiv ; endring
modifier ; substantiv ; modifikator
modify ; verb ; endre
module ; substantiv ; modul
monetary ; adjektiv/adverb ; monetær
moral rights ; substantiv ; ideelle rettigheter
more information ; substantiv ; mer informasjon
mosaic effect ; reidentifisering ;

The Mosaic Effect occurs when the information in an individual dataset, in isolation, may not pose a risk of identifying an individual (or threatening some other important interest such as security), but when combined with other available information, could pose such risk. Before disclosing potential PII [personally identifiable information] or other potentially sensitive information, agencies must consider other publicly available data – in any medium and from any source – to determine whether some combination of existing data and the data intended to be publicly released could allow for the identification of an individual or pose another security concern. Source: http://project-open-data.github.io/policy-memo/

motherboard ; substantiv ; hovedkort
mount ; verb ; montere
mount point ; substantiv ; monteringspunkt
mouse ; substantiv ; mus
mouse pointer ; substantiv ; musepeker
multiple-selection list box ; substantiv ; flervalgsliste
multiply ; verb ; mangfoldiggjøre
multiprocessing ; substantiv ; flerprosessering
multisession burning ; substantiv ; flerøkts-brenning
multitasking ; substantiv ; fleroppgavekjøring
music ; substantiv ; musikk
mute ; verb ; dempe
name ; substantiv ; navn
name file ; substantiv ; navnefil
named pipe ; substantiv ; navngitt rør
namespace ; substantiv ; navnerom
nametemplate ; substantiv ; navnemal
narrow ; adjektiv/adverb ; smal [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
navigate ; verb ; navigere
navigation menu ; substantiv ; navigeringsmeny
neighbor ; substantiv ; nabo
neighboring ; adjektiv/adverb ; nærstående
nest ; verb ; nøste
net present value ; substantiv ; netto nåverdi [økonomi]
never ; adjektiv/adverb ; aldri
news aggregator ; substantiv ; nyhetsinnsamler
news ticker ; substantiv ; nyhetstelegraf
newsgroup ; substantiv ; Usenet diskusjonsgruppe
next ; preposisjon ; neste
next step ; substantiv ; neste steg
nick ; substantiv ; kallenavn
nickname ; substantiv ; kallenavn
No Derivative Works ; adjektiv/adverb ; Ingen Bearbeidelser
node ; substantiv ; node, punkt
NoDerivatives ; adjektiv/adverb ; IngenBearbeidelser
NoDerivs ; substantiv ; IngenBearbeidelser
nominal value ; substantiv ; pålydende verdi, nominell verdi [økonomi]
non-breaking space ; substantiv ; hardt mellomrom ; Jf. breaking space.
non-exclusive ; adjektiv/adverb ; ikke-eksklusiv
non-interest bearing deposit ; substantiv ; uforrentet innskudd [økonomi] ; Jf. interest.
non-periodic schedule of payments ; substantiv ; ikke-periodisk betalingsplan [økonomi] ; Jf. schedule of payments
non-printing characters ; substantiv ; ikke utskrivbare tegn
non-profit organization ; substantiv ; ideell organisasjon
non-proportional font ; substantiv ; fastbreddeskrift ; Jf. fixed width font
NonCommercial ; adjektiv/adverb ; IkkeKommersiell
none ; bestemmerord ; ingen
normal ; adjektiv/adverb ; normal [typografi], vanlig [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
note ; substantiv ; merknad
note ; verb ; bemerke
notebook ; substantiv ; bærbar datamaskin [IKT] ; Jf. laptop.
notice ; substantiv ; notis
notification ; substantiv ; varsling, påminnelse, beskjed
notify ; verb ; varsle
number range ; substantiv ; nummerområde
numerical keyboard ; substantiv ; talltastatur
object bar ; substantiv ; objektlinje
object oriented ; adjektiv/adverb ; objektorientert [IKT]
observed data array ; substantiv ; tabell med observasjonsdata
obsolescence ; substantiv ; foreldelse
obsolete ; adjektiv/adverb ; foreldet
occurence ; substantiv ; forekomst, tilfelle
occurrence ; substantiv ; tilfelle, forekomst, hendelse
OCR ; substantiv ; optisk tegngjenkjenning ; Jf. Optical Character Recognition.
office pack ; substantiv ; kontorpakke
offline ; adjektiv/adverb ; frakoblet
offset ; adjektiv/adverb ; forskjøvet
offset ; substantiv ; forskyving
offset ; verb ; forskyve
omit ; verb ; utelate
on any legal theory ; - uttrykk - ; på noe rettslig grunnlag [jus] ;

Uttrykket forekommer gjerne i klausuler om ansvarsfraskrivelse, der det kan hete: «the licensor will not be liable on any legal theory» (lisensgiver vil ikke være ansvarlig på noe rettslig grunnlag).

on the fly ; adjektiv/adverb ; fortløpende
on-screen keyboards ; substantiv ; skjermtastatur
once per session ; phrase ; en gang per økt
online ; adjektiv/adverb ; på nett
opacity ; substantiv ; ugjennomsiktighet ; Jf. translucence.
opaque ; adjektiv/adverb ; ugjennomsiktig ; Jf. transparent.
operand ; substantiv ; operand
operation ; substantiv ; operasjon
operator ; substantiv ; operator
Optical Character Recognition ; substantiv ; optisk tegngjenkjenning
option ; substantiv ; valg, valgmulighet, alternativ
optional ; adjektiv/adverb ; valgfri
order ; substantiv ; rekkefølge
orientation ; substantiv ; orientering, papirretning [IKT] ; Brukes bl.a. til å indikere papirretning i skriveren, jf. page orientation.
oriented ; adjektiv/adverb ; orientert [IKT] ; Brukes gjerne om et programmeringsparadigme, jf. object oriented.
original ; adjektiv/adverb ; original, opprinnelig
orphan ; substantiv ; foreldreløs [typografi] ; Første linje i et avsnitt som befinner seg nederst på siden. jf widow.
orphaned ; adjektiv/adverb ; forlatt [IKT] ;

For eksempel om et prosjekt som ingen lenger vedlikeholder.

orthogonal ; adjektiv/adverb ; rettvinklet, ortogonal [matematikk]
Other Terms ; substantiv ; Andre Vilkår
outbox ; substantiv ; utboks
outdated ; adjektiv/adverb ; utdatert, foreldet
outline ; substantiv ; utkast, disposisjon, omriss [bildebehandling]
outline level ; substantiv ; disposisjonsivå
outline numbering ; substantiv ; disposisjonsnummerering
output ; substantiv ; utdata
overhead sheet ; substantiv ; lysark
overline ; substantiv ; overstreking [tekstbehandling]
override ; verb ; overkjøre
overt act ; substantiv ; offentlig handling
overview ; substantiv ; oversikt
P value ; substantiv ; P-verdi [matematikk] ;

P-verdien til en z-test, skrives alltid med stor «P».

package ; substantiv ; pakke
padding ; substantiv ; spaltefyll [typografi]
page ; substantiv ; nettside
page break ; substantiv ; sideskift ; Jf. break.
page fault ; substantiv ; sidefeil
page number ; substantiv ; sidetall
page orientation ; substantiv ; papirretning [IKT] ; Brukes om papirretningen ved utskrift. Jf. landscape, portrait.
page style ; substantiv ; sidestil
page title ; substantiv ; sidetittel
page wrap ; substantiv ; sideskift ; Jf. break.
paint bucket ; substantiv ; malingsspann
paintbrush ; substantiv ; malepensel
palmtop ; substantiv ; lomme-PC
pan ; substantiv ; panorering
panel ; substantiv ; panel
par value ; substantiv ; pålydende verdi, nominell verdi [økonomi]
paragraph ; substantiv ; avsnitt
paragraph break ; substantiv ; avsnittsskift
parameter ; substantiv ; parameter
parent ; substantiv ; forelder
parenthesis ; adjektiv/adverb ; parentes ; Dvs. (). Se egen side for Typografi og tegnnavn.
parse ; verb ; parsere [IKT] ;

Dele opp en programsetning for å analysere enkeltdelene.

parse error ; substantiv ; parseringsfeil
parser ; substantiv ; parser [IKT]
partial ; adjektiv/adverb ; delvis, partiell [matematikk]
particular ; adjektiv/adverb ; spesifikk
partition ; substantiv ; partisjon [IKT]
pass phrase ; substantiv ; adgangssetning [IKT]
password ; substantiv ; passord [IKT]
paste ; verb ; lime inn
patch ; substantiv ; programfiks [IKT]
patent ; substantiv ; patent
path ; substantiv ; sti, filsti [IKT]
pattern ; substantiv ; mønster
payload ; substantiv ; nyttelast, pakkeinnhold
payment ; substantiv ; betaling, utbetaling
PC-card ; substantiv ; PC-kort
PCMCIA-card ; substantiv ; PCMCIA-kort
peak ; substantiv ; topppunkt
peer ; substantiv ; likemann
peer review ; substantiv ; fagfellevurdering
percentile ; substantiv ; persentil
perceptual ; adjektiv/adverb ; perseptuell [bildebehandling] ; Jf. rendering intent
perform ; verb ; yte, utføre
performance ; substantiv ; ytelse
periodic payment ; substantiv ; periodisk betaling [økonomi]
permission ; substantiv ; tillatelse
permissive license ; substantiv ; tolerant lisens ;

En tolerant lisens er en lisens der det er svært få krav til hvordan det lisensierte materialet distribueres. Dette i kontrast med lisenser med restriksjoner av typen Del på samme vilkår, Ikkekommersiell, eller Ingen bearbeidelser. Jf. Wikipedia: Permissive free software license.

permutation ; substantiv ; permutasjon, ombytting
persist ; verb ; vedvare
persistent ; adjektiv/adverb ; vedvarende
personality rights ; substantiv ; personvernrettigheter
perspective ; substantiv ; perspektiv
phase out ; verb ; fase ut
photo ; substantiv ; foto
photograph ; substantiv ; fotografi
pictures and text ; substantiv ; bilder og tekst
pictures only ; substantiv ; bare bilder
pie chart ; substantiv ; kakediagram [IKT]
pipe ; substantiv ; rør
pipe ; verb ; lede
pixel ; substantiv ; bildeelement, piksel
placeholder ; substantiv ; plassholder
plain text ; substantiv ; ren tekst
plugin ; substantiv ; programtillegg
podcast ; substantiv ; podcast
pointer ; substantiv ; peker, markør
policy ; substantiv ; retningslinjer
poll ; substantiv ; avstemning
polygon ; substantiv ; mangekant
pop-up ; verb ; sprette opp
pop-up menu ; substantiv ; rullegardinmeny ;

På Mac OS X brukes begrepet «pop-up menu» om det som det som på norsk kalles en rullegardinmeny. Se drop-down list

port ; substantiv ; port,overføring,tilpassing
portable ; adjektiv/adverb ; bærbar
portmapper ; substantiv ; portmapper
portrait ; stående [IKT] ; Brukes bl.a. om papirretningen ved utskrift. Jf. page orientation, landscape.
ports ; substantiv ; tilpassinger
poster ; adjektiv/adverb ; plakatfet [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
posterize ; verb ; lage plakateffekt
postmaster ; substantiv ; postmester
postpone ; verb ; utsette, holde tilbake
power ; substantiv ; potens [matematikk]
powerful ; adjektiv/adverb ; kraftig
preauthenticate ; verb ; forhåndsautentisere
precedence ; substantiv ; prioritet, rang
predefine ; verb ; forhåndsvelge
predicate ; substantiv ; predikat [IKT] ;

En funksjon eller variabel som kan ha to verdier (sann el. usann).

preference ; substantiv ; oppsett, innstilling
prefix ; substantiv ; prefiks
preload ; verb ; forhåndslaste
preparse ; verb ; forhåndsparsere ; Jf. parse
preprocessor ; substantiv ; preprosessor
present value ; substantiv ; nåverdi [økonomi]
preserve ; verb ; beholde, bevare
preset ; substantiv ; forvalgt verdi
preset ; verb ; forvelge
press ; verb ; trykke på
preview ; substantiv ; forhåndsvisning
preview ; verb ; forhåndsvise
previous ; adjektiv/adverb ; forrige
primary key ; substantiv ; primærnøkkel [database]
primary link ; substantiv ; primærlenke [IKT]
principal ; adjektiv/adverb ; hovedsakelig
principal ; substantiv ; fullmaktsgiver [jus]
principal amount ; substantiv ; hovedstol [økonomi]
print ; verb ; skriv ut
print range ; substantiv ; utskriftsområde ;

Det området av regnearket el.l. som skal skrives ut.

printer ; substantiv ; skriver
printer tray ; substantiv ; skriverskuff
privacy ; substantiv ; personvern
privacy policy ; substantiv ; personvernretningslinjer
private key ; substantiv ; privat nøkkel
privilege ; substantiv ; rettighet
procedural database ; substantiv ; prosedyredatabase [database]
process ; substantiv ; prosess
process ; verb ; behandle
processed ; behandla ;

Se egen side med termer for Meldingskvittering.

Jf. process.

profile ; substantiv ; profil
program ; substantiv ; program
program ; verb ; programmere
programming language ; substantiv ; programmeringsspråk
progress ; substantiv ; framgang
prompt ; substantiv ; klartegn
prompt ; verb ; spørre
proof ; substantiv ; bevis, prøvetrykk [typografi]
property ; substantiv ; egenskap
proportional font ; substantiv ; proporsjonalskrift ; se variable width font
proprietary software ; substantiv ; produsenteid programvare [IKT]
provide ; verb ; gi, tilby
proxy ; substantiv ; proxy [IKT]
public domain ; substantiv ; i det fri (Public Domain)
public domain certification ; substantiv ; fristatus-sertifisering
public domain dedication ; substantiv ; fristatus-erklæring
Public Domain Mark ; substantiv ; Public Domain-merket
public domain tools ; substantiv ; Public Domain-verktøy
public domain work ; substantiv ; verk i det fri (Public Domain)
public key ; substantiv ; offentlig nøkkel
public license ; substantiv ; offentlig lisens
publicity ; adjektiv/adverb ; reklame
publicity rights ; substantiv ; reklamerettigheter
publish ; verb ; publisere
pull down menu ; substantiv ; rullegardinmeny
pull-down menu ; substantiv ; rullegardinmeny ; Det samme som en drop-down list.
purpose ; substantiv ; formål
quantor ; substantiv ; kvantor, kvantifikator
quartile ; substantiv ; kvartil
query ; substantiv ; spørring
query ; verb ; spørre, be om, forespørre
quickstarter ; substantiv ; hurtigstarter
quit ; verb ; avslutte
quote ; substantiv ; sitat
quote ; verb ; sitere
Quoted-printable ; substantiv ; Quoted-printable ;

Navn på en tegnkoding for overføre 8-bits data over en 7-bits kanal. Oversettes ikke.

quotient ; substantiv ; forholdstall, kvotient [matematikk]
radio button ; substantiv ; radioknapp
radix ; substantiv ; grunntall [matematikk]
random ; adjektiv/adverb ; tilfeldig
random variable ; substantiv ; stokastisk variabel [matematikk]
range ; substantiv ; intervall
raster graphic ; substantiv ; rasterbilde
rate of return ; substantiv ; avkastning [økonomi]
ratio ; substantiv ; forhold, skaleringsforhold
rational number ; substantiv ; rasjonalt tall [matematikk]
ray tracing ; phrase ; ray tracing ;

Opptegning av 3D-grafikk sett fra øyet til den som observerer

read ; verb ; lese
read-only ; adjektiv/adverb ; skrivebeskyttet
real number ; substantiv ; reelt tall [matematikk]
reason ; substantiv ; årsak
reasonable ; adjektiv/adverb ; rimelig
reboot ; verb ; omstarte
recall ; verb ; laste inn på nytt
recent ; adjektiv/adverb ; nylig, ny ;

Brukes om ting som er nye. «The most recent version» &rarr; «Den nyeste versjonen».

recipient ; substantiv ; mottager
recode ; verb ; omkode
reconnect ; verb ; koble til på nytt
record ; substantiv ; post [IKT]
record ; verb ; ta opp
recover ; verb ; gjenopprette
rectangular selection ; substantiv ; rektangelutvalg ; Jf. elliptical selection og free selection.
recurrence ; substantiv ; gjentagelse
recursion ; substantiv ; rekursjon
recursive ; adjektiv/adverb ; rekursiv
redeemable ; adjektiv/adverb ; innløselig [økonomi]
redefine ; verb ; redefinere
redemption ; substantiv ; innløsning [økonomi]
redemption date ; substantiv ; innløsningsdato [økonomi]
redemption value ; substantiv ; innløsningsverdi [økonomi]
redirect ; verb ; videresende
redistribute ; verb ; redistribuere
redo ; verb ; gjøre på nytt ; Jf. undo.
redraw ; verb ; tegne på nytt
reenter ; verb ; skrive inn på nytt
refer ; verb ; henvise
reference ; substantiv ; referanse
refresh ; verb ; oppdatere, oppfriske
regexp ; substantiv ; regulært uttrykk
registration ; substantiv ; registrering
regression curve ; substantiv ; regresjonskurve [matematikk]
regression line ; substantiv ; regresjonslinje
regular ; adjektiv/adverb ; vanlig [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
regular expression ; substantiv ; regulært uttrykk [IKT]
regular file ; substantiv ; alminnelig fil
regular payment ; substantiv ; regelmessig betaling [økonomi]
regulate ; verb ; regulere
relation ; substantiv ; relasjon, forhold, forbindelse
release ; substantiv ; utgave, versjon, utgivelse
release note ; substantiv ; versjonsnotat
relinquishment ; substantiv ; oppgivelse
reload ; verb ; laste på nytt
relocate ; verb ; flytte
remedy ; substantiv ; rettsmiddel
remix ; verb ; remikse
remote ; adjektiv/adverb ; ekstern, fjerntliggende
remote control ; substantiv ; fjernkontroll
removable media ; substantiv ; flyttbart medium
remove ; verb ; fjerne, slette
rename ; verb ; endre navn
render ; verb ; tegne, gjengi
rendering intent ; substantiv ; fargetilpassningsmetode [bildebehandling]
repaint ; verb ; tegne på nytt
repeat count ; substantiv ; antall repetisjoner
replace ; verb ; erstatte
reply ; substantiv ; svar
reply ; verb ; svare
repository ; substantiv ; arkiv, kodelager
represent ; verb ; representere
representable ; adjektiv/adverb ; representerbar
representation ; substantiv ; fremstilling
reproduce ; verb ; reprodusere
request ; substantiv ; forespørsel
required ; adjektiv/adverb ; nødvendig
reset ; verb ; nullstille, tilbakestille
resize ; verb ; endre størrelse, skalere
resource ; substantiv ; ressurs
restart ; substantiv ; omstart
restart ; verb ; starte på nytt, starte om igjen
restore ; verb ; gjenopprette
restrict ; verb ; begrense
restricted ; adjektiv/adverb ; begrenset
restriction ; substantiv ; begrensning
resubmit ; verb ; sende inn på nytt
retain ; verb ; beholde
retire ; verb ; trekke tilbake
retired ; adjektiv/adverb ; tilbaketrukket
retrieve ; verb ; hente tilbake
return ; substantiv ; returtasten [IKT]
return ; verb ; gå tilbake
reuse ; substantiv ; gjenbruk
reusezz ; verb ; gjenbruke
reverse ; adjektiv/adverb ; omvendt, motsatt
reverse ; verb ; snu
reverse-lookup ; substantiv ; omvendt oppslag
revert ; verb ; tilbakestille
revoke ; verb ; tilbakekalle, kalle tilbake
rewritable ; adjektiv/adverb ; overskrivbar
right angled ; adjektiv/adverb ; rettvinklet
right of integrity ; substantiv ; respektrett [jus] ;

Respektretten er et vern mot at et verk blir benyttet i en sammenheng som krenker verket eller opphavspersonen.

ring ; adjektiv/adverb ; ring ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
root directory ; substantiv ; rotkatalog
rotate ; verb ; dreie, rotere
row ; substantiv ; rad
RSS channel ; substantiv ; nyhetskanal
RSS feed ; substantiv ; nyhetskilde
RSS stream ; substantiv ; nyhetsstrøm
ruler ; substantiv ; linjal
run ; verb ; kjøre, utføre
runlevel ; substantiv ; kjørenivå
runtime ; substantiv ; kjøretid
runtime environment ; substantiv ; kjøretidsomgivelse
runtime error ; substantiv ; kjøretidsfeil
runtime linking ; phrase ; dynamisk lenking
sample ; substantiv ; datapunkt, utvalg
sample rate ; substantiv ; samplingsrate
sampling ; substantiv ; sampling
sans serif font ; substantiv ; grotesk font [typografi]
saturation ; substantiv ; metning
save ; verb ; spare, lagre
scale ; verb ; skalere
scan ; verb ; lete gjennom, skanne [typografi]
scanner ; substantiv ; skanner
scene ; substantiv ; scene [bildebehandling]
schedule ; substantiv ; tidsplan
schedule ; verb ; planlegge
schedule of payments ; substantiv ; betalingsplan [økonomi]
schema ; substantiv ; skjema
scissors ; substantiv ; saks [bildebehandling]
scope ; substantiv ; virkefelt
score ; substantiv ; poeng
scratch space ; substantiv ; arbeidsbord
screen ; substantiv ; skjerm
screencast ; substantiv ; skjermvideo
screenful ; substantiv ; skjermbilde, skjermfull
screensaver ; substantiv ; skjermsparer
screenshot ; substantiv ; skjermbilde ;

Faksimile av skjermbildet.

script ; substantiv ; skript
scroll ; verb ; rulle [IKT]
scrollbar thumb ; substantiv ; rullebjelke [IKT]
search ; verb ; søke
search engine ; substantiv ; søkemotor
search path ; substantiv ; søkesti
search setting ; substantiv ; søkeinnstilling
search string ; substantiv ; søketekst
section ; substantiv ; avsnitt
security ; substantiv ; sikkerhet, verdipapir [økonomi] ;

Kan brukes om alle typer verdipapirer.

segmentation fault ; substantiv ; minnepekerfeil
select ; verb ; velge ut
select by colour ; verb ; markere etter farge
selected ; adjektiv/adverb ; utvalgt
selected license ; verb ; valgt lisens
selection ; substantiv ; utvalg, merket område
selection tool ; substantiv ; markeringsverktøy
semi-condensed ; adjektiv/adverb ; halvsmal [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
semi-expanded ; adjektiv/adverb ; halvbred [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
semi-extended ; adjektiv/adverb ; halvbred [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
semi-transparent ; adjektiv/adverb ; halvgjennomsiktig
semibold ; adjektiv/adverb ; semifet [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
send ; verb ; sende
separating character ; substantiv ; skilletegn
separator ; substantiv ; skilletegn [IKT]
sequence ; substantiv ; rekke
serif ; substantiv ; seriff [typografi] ;

Tverrstrek på bokstav.

serif font ; substantiv ; antikva font [typografi]
server ; substantiv ; tjener [IKT]
service ; substantiv ; tjeneste
session ; substantiv ; økt, arbeidsperiode
session mananger ; substantiv ; øktbehandler
set ; substantiv ; mengde [matematikk]
set operator ; substantiv ; mengdeoperator [matematikk]
setting ; substantiv ; innstilling
settings ; substantiv ; oppsett, innstillinger
settlement date ; substantiv ; betalingsdato [økonomi]
setup ; substantiv ; oppsett, innstillinger
share ; verb ; dele
ShareAlike ; adjektiv/adverb ; DelPåSammeVilkår
shared library ; substantiv ; delt bibliotek
shareware ; substantiv ; gratisprogram
shear ; verb ; forskyv [bildebehandling]
shell ; substantiv ; skall, kommandotolker
shell command ; substantiv ; skallkommando
shell script ; substantiv ; skallskript
shortcut ; substantiv ; snarvei
shortcut key ; substantiv ; snarveistast
show toolbars as ; verb ; vise verktøylinjer som
shrink ; verb ; krympe, forminske
shrink wrap ; substantiv ; krympeplast
side effect ; substantiv ; bivirkning [IKT]
sidebar ; substantiv ; sidestolpe
signature ; substantiv ; underskrift
similar ; adjektiv/adverb ; lignende
similar rights ; substantiv ; nærstående rettigheter
simple ; adjektiv/adverb ; enkel
simultaneous ; adjektiv/adverb ; samtidig
site ; substantiv ; nettsted
size ; substantiv ; størrelse
size estimate ; substantiv ; størrelsesoverslag
skewness ; substantiv ; skjevhet
skip ; verb ; hoppe over, ignorere
slash ; substantiv ; skråstrek
sleep mode ; substantiv ; dvalemodus ; Jf. standby mode og hibernation mode.
slider ; substantiv ; glidebryter
slot ; substantiv ; kortplass
smiley ; substantiv ; smilefjes ; Jf. emoticon.
smooth ; verb ; glatte ut
smudge ; verb ; gni utover
snap distance ; substantiv ; festeområde
snap range ; substantiv ; festeområde
snap to grid ; verb ; feste til rutenett
snapshot ; substantiv ; snapshot, øyeblikksbilde
snippet ; substantiv ; snutt, kodesnutt, tekstsnutt
software ; substantiv ; programvare
software readable ; adjektiv/adverb ; maskinlesbart
sort ; verb ; sortere
sorting rule ; substantiv ; sorteringsregel
sound card ; substantiv ; lydkort
sound clip ; substantiv ; lydklipp
source code ; substantiv ; kildekode
source file ; substantiv ; kildekodefil
sourcecode ; substantiv ; kildekode
space ; substantiv ; mellomrom
spacebar ; substantiv ; mellomromstast
spacing ; substantiv ; avstand, mellomrom
spam ; substantiv ; søppelpost [IKT] ; Jf: ham.
spammer ; substantiv ; søppelpost-sender
span ; substantiv ; spennvidde
span ; verb ; spenne ;

For eksempel: Spenne over hele verden.

sparse file ; substantiv ; fil med huller
specific ; adjektiv/adverb ; spesifikk
specify ; verb ; spesifisere, angi
spellcheck ; substantiv ; stavekontroll
spellcheck ; verb ; stavekontrollere
spelling check ; substantiv ; stavekontroll
splash screen ; substantiv ; velkomstskjerm
splice ; verb ; spleise
spline ; substantiv ; spline [matematikk] ;

Les mer i Wikipedia: <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Spline">Spline</a>.

split ; substantiv ; oppdeling
split ; verb ; dele opp
spot colour ; substantiv ; punktfarge [bildebehandling]
spreadsheet ; substantiv ; regneark
spyware ; substantiv ; spionprogramvare
square bracket ; adjektiv/adverb ; hakeparentes ; Dvs. []. Se egen side for Typografi og tegnnavn.
stack ; substantiv ; stabel
stack memory ; substantiv ; stabelminne
stacking order ; substantiv ; stablingsrekkefølge
standard deviation ; substantiv ; standardavvik [matematikk]
standardized ; adjektiv/adverb ; standardisert
standby mode ; substantiv ; ventemodus ; Jf. sleep mode og hibernation mode.
state ; substantiv ; tilstand
state machine ; substantiv ; tilstandsmaskin
statement ; substantiv ; utsagn uttrykk [database]
status ; substantiv ; status
step ; substantiv ; steg
store ; verb ; lagre
straight-line depreciation ; substantiv ; lineær avskrivning [økonomi] ; Jf. depreciation.
stream ; substantiv ; datastrøm [IKT]
stream ; verb ; strømme, direkteoverføre
strike out ; verb ; overstreke
string ; substantiv ; tekststreng
strip ; verb ; strippe
stroke ; verb ; stryke, streke [bildebehandling]
strong ; adjektiv/adverb ; kraftig [typografi]
stylesheet ; substantiv ; stilark
subject ; substantiv ; emne
submenu ; substantiv ; undermeny
submit ; verb ; sende inn
subscript ; substantiv ; senket skrift
subshell ; substantiv ; underskall
substitute ; substantiv ; erstatning
subtotal ; substantiv ; delsum
succesfull ; adjektiv/adverb ; vellykket, problemfri
suffix ; substantiv ; suffiks, endelse
suggest ; verb ; foreslå
Sui Generis ; adjektiv/adverb ; Sui Generis (i sitt slag)
Sui Generis database Rights ; substantiv ; Sui Generis databaserettigheter
summarize ; verb ; sammenfatte
summary ; substantiv ; sammendrag
superscript ; substantiv ; hevet skrift
support ; substantiv ; brukerstøtte
suppress ; verb ; undertrykke
surrender ; verb ; kapitulere
swap memory ; substantiv ; vekselminne
swap space ; substantiv ; vekselfil
switch ; substantiv ; nettverksveksler
switch ; verb ; veksle
symbolic link ; substantiv ; symbolsk lenke
symlink ; substantiv ; symbolsk lenke
synchronize ; verb ; samkjøre, synkronisere
syntax ; substantiv ; syntaks
system bell ; substantiv ; systemvarsel
system tray ; substantiv ; systemkurv
t-distribution ; substantiv ; t-fordeling [matematikk] ; Skrives alltid med liten «t». Jf. distribution
tab width ; substantiv ; tabuleringsbredde
table of content ; substantiv ; innholdsliste
tag ; substantiv ; tagg [IKT], stikkord [IKT] ;

Brukes for å markere tekst i HTML og XML (tagg), eller for å merke innhold (stikkord).

tag ; verb ; merke, markere, tagge [IKT], sette stikkord [IKT]. ;

Føye til tagger i HTML og XML, eller å markere innhold med et stikkord.

tag cloud ; substantiv ; ordsky [IKT] ;

En ordsky er en visualisering av stikkord der ord som er mye brukt blir store og ord som er mindre brukt blir små.

tape ; substantiv ; bånd, magnetbånd [IKT]
target ; substantiv ; mål
task ; substantiv ; oppgave
taskbar ; substantiv ; oppgavelinje
taxonomy ; substantiv ; taksonomi
team ; substantiv ; team, arbeidsgruppe
technological measures ; substantiv ; teknologiske tiltak
template ; substantiv ; mal
term ; substantiv ; varighet
terminal ; substantiv ; terminal
terminate ; verb ; avslutte
termination ; substantiv ; opphør
terms and conditions ; substantiv ; vilkår og betingelser
terms of use ; substantiv ; vilkår for bruk
territory ; substantiv ; område
test ; verb ; teste
text animation ; substantiv ; tekstanimasjon ; Jf. animated graphic.
text area ; substantiv ; tekstområde
text body ; substantiv ; brødtekst
text editor ; substantiv ; redigeringsprogram ; Jf. editor.
text only ; phrase ; bare tekst
text wrap ; verb ; la teksten flyte rundt et bilde
texture ; substantiv ; tekstur [bildebehandling]
texture filter ; substantiv ; teksturfilter [bildebehandling]
texture map ; substantiv ; teksturkart [bildebehandling]
the full license ; substantiv ; den fullstendige lisensen
the public ; substantiv ; offentligheten
theme ; substantiv ; tema
thin ; adjektiv/adverb ; tynn [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
third party rights ; substantiv ; tredjepartsrettigheter
thousands separator ; substantiv ; tusenskilletegn [IKT] ; Jf. separator.
thread ; substantiv ; tråd
threshold of originality ; substantiv ; verkshøyde ;

Begrep innenfor opphavsretten som begrenser hva det er mulig å oppnå etterligningsbeskyttelse for. I kravet ligger at objektet på gjenstandsplanet må være preget av litterær eller kunstnerisk selvstendighet. Derimot kreves det ikke litterær eller kunstnerisk kvalitet.

throbber ; substantiv ; pulsikon
thumb print ; substantiv ; tommelavtrykk ; Jf. fingerprint.
thumbnail ; substantiv ; miniatyrbilde
ticket ; substantiv ; billett
tilde ; adjektiv/adverb ; tilde ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
tile ; substantiv ; flis
tile ; verb ; flislegge
time ; substantiv ; tid, klokkeslett
timeout ; substantiv ; tidsavbrudd
timestamp ; substantiv ; tidsstempel
tip ; substantiv ; tips
todo ; substantiv ; oppgaveliste
toggle ; verb ; skifte mellom
token ; substantiv ; symbol
tool ; substantiv ; verktøy
tool box ; substantiv ; verktøykasse
touchpad ; substantiv ; styreplate
trace ; substantiv ; spor
trace ; verb ; spore, tegne opp [bildebehandling]
track ; substantiv ; spor
track ; verb ; finne, spore, oppspore
trackball ; substantiv ; styrekule
trackpoint ; substantiv ; styrepinne [IKT] ;

Finnes på tastaturet på bærbare datamaskiner som erstatning for mus.

trademark ; substantiv ; varemerke
trademark rights ; substantiv ; varemerkerettigheter
trailing ; adjektiv/adverb ; etterfølgende
transcode ; verb ; omkode
transfer ; verb ; overføre
transform ; verb ; endre, forandre, omforme, omgjøre
translucence ; substantiv ; gjennomsiktighet ; Jf. opacity.
transmit ; verb ; overføre
transparent ; adjektiv/adverb ; gjennomsiktighet ; Jf. opaque.
transport ; substantiv ; overføring
transport ; verb ; overføre
transpose ; verb ; transponere [matematikk] ;

Å gjøre kolonner til rader i en matrise.

trap ; verb ; fange
trash ; substantiv ; søppel, avfall
trash can ; substantiv ; papirkurv
traversal ; substantiv ; gjennomgang
treasury bill ; substantiv ; statskasseveksel
trick ; substantiv ; triks, knep
trigger ; substantiv ; utløser [database]
trigger function ; substantiv ; utløserfunksjon [database]
trim ; verb ; beskjær
trojan horse ; substantiv ; trojansk hest
troubleshooter ; substantiv ; feilsøker
truncate ; verb ; forkorte, slette innholdet [database]
trunk ; substantiv ; stamme [IKT] ;

Brukes i SubVersion om siste versjon av kildekoden.

trust ; substantiv ; tillit
trust ; verb ; tiltro
trust path ; substantiv ; tillitssti
trusted ; adjektiv/adverb ; tiltrodd
tuple ; substantiv ; tuppel [matematikk]
tutorial ; substantiv ; innføring
type ; substantiv ; type
type ; verb ; taste inn
typeface ; substantiv ; skriftsnitt ; Jf. font.
typography ; substantiv ; typografi
ultra-condensed ; adjektiv/adverb ; ultrasmal [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
ultra-expanded ; adjektiv/adverb ; ultrabred [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
ultra-extended ; adjektiv/adverb ; ultrabred [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
ultrabold ; adjektiv/adverb ; ultrafet [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
ultralight ; adjektiv/adverb ; ultratynn [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
umlaut ; adjektiv/adverb ; trema ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
unable to ; adjektiv/adverb ; ikke i stand til
unary ; adjektiv/adverb ; enhetlig, monadisk [IKT]
unbalanced ; adjektiv/adverb ; ubalansert
uncollapse ; verb ; folde ut
uncompress ; verb ; pakke ut, dekomprimere
undelete ; verb ; gjenopprette, angre sletting
underline ; verb ; understreke
undo ; verb ; angre ; Jf. redo.
uninstall ; verb ; avinstallere
unique ; adjektiv/adverb ; unik
unique constraint ; substantiv ; entydighetsskranke
universal quantifier ; substantiv ; allkvantor [matematikk]
unlink ; verb ; fjerne lenke, kople fra
unmask ; verb ; avmasker
unpublish ; verb ; avpublisere
unread ; adjektiv/adverb ; ulest
unsigned ; adjektiv/adverb ; uten fortegn, usignert
unsubscribe to ; verb ; stoppe abonnement på
unvisited link ; substantiv ; ubesøkt lenke
update ; substantiv ; oppdatering
update ; verb ; oppdatere
upload ; verb ; laste opp
urgent ; adjektiv/adverb ; haster, kritisk
URL ; substantiv ; URL, nettadresse ;

En URL (Uniform Resource Locator) er en subtype av URI hvor man identifiserer og navngir en ressurs på nettet. En URL blir forstått av nettlesere slik at når en URL legges inn i nettleserens adressefelt vil ressusen vises av nettleseren dersom den er tilgjengelig.

usability ; adjektiv/adverb ; brukbarhet
usage ; substantiv ; bruk
usb flash drive ; substantiv ; minnepinne, usb-minne
use case ; substantiv ; bruksmønster ;

Et bruksmønster i systemutvikling er en beskrivelse av hvordan programvare og en bruker samhandler på en måte som gavner brukeren. Å lage bruksmønster blir brukt som en teknikk av utviklere i samhandling med brukere for å finne ut hvordan et spesifisert krav bør implementeres, og hvordan avvik bør håndteres.

user agent ; substantiv ; brukeragent
user defined ; adjektiv/adverb ; brukerdefinert
user id ; substantiv ; brukeridentitet ; I Unix og GNU/Linux er filer knyttet til en user id og en group id.
user interface ; substantiv ; brukergrensesnitt
user-friendly ; adjektiv/adverb ; bruker-vennlig
username ; substantiv ; brukernavn
utility program ; substantiv ; nytteprogram
valid ; adjektiv/adverb ; gyldig
validate ; verb ; validere, sjekke gyldighet
variable ; substantiv ; variabel [IKT] ; Jf. constant og literal
variable width font ; substantiv ; proporsjonalskrift ; Jf. proportional font
variance ; substantiv ; varians
variation ; substantiv ; variasjon
vector ; substantiv ; vektor [matematikk] ;

En endimensjonal matrise.

vector graphic ; substantiv ; vektorgrafikk
vehicle of communication ; substantiv ; sambandsmiddel ; Jf. communication vehicle.
verify ; verb ; bekrefte
version ; substantiv ; versjon
vertex ; substantiv ; hjørne, punkt
vertex shader ; substantiv ; hjørneskyggelegger, kantskyggelegger
vertical ; adjektiv/adverb ; loddrett
video ; substantiv ; video
video card ; substantiv ; skjermkort
violate ; verb ; krenke
virtual machine ; substantiv ; virtuell maskin
visited link ; substantiv ; besøkt lenke
volatile ; adjektiv/adverb ; flyktig
volume ; substantiv ; lydstyrke, dataområde [IKT]
waive ; substantiv ; fraskrive
waiver ; substantiv ; fraskrivelse
wallet ; substantiv ; lommebok
wallpaper ; substantiv ; tapet, bakgrunnsbilde [IKT]
warning ; substantiv ; advarsel, varsel
warranty ; substantiv ; garanti
web browser ; substantiv ; nettleser
web forum ; substantiv ; nettforum
web page ; substantiv ; nettside
web server ; substantiv ; vevtjener
webcast ; substantiv ; webcast
webmaster ; substantiv ; vevadministrator
webpage ; substantiv ; nettside
website ; substantiv ; nettsted
weight ; substantiv ; vekt
white space ; substantiv ; blanke tegn
whitepaper ; substantiv ; teknisk artikkel
wide ; adjektiv/adverb ; bred [typografi] ; Se egen side for Typografi og tegnnavn.
widow ; substantiv ; enke [typografi] ; Siste linje i et avsnitt som befinner seg øverst på neste side. jf orphan.
wiki ; substantiv ; wiki
Wikimedia Commons ; substantiv ; Wikimedia Commons
Wikipedian in Residence ; substantiv ; Huswikipedianer
wildcard ; substantiv ; jokertegn
window manager ; substantiv ; vindusbehandler
wipe out ; verb ; viske ut
wireframe ; substantiv ; skisse
wizard ; substantiv ; veiviser
word processor ; substantiv ; tekstbehandler, tekstbehandlingsprogram
word wrap ; substantiv ; bryt linjene mellom ord
work ; substantiv ; verk
working directory ; substantiv ; arbeidskatalog
workspace ; substantiv ; arbeidsområde, skrivebord
world wide web ; substantiv ; verdensveven
worldwide ; adjektiv/adverb ; verdensomspennende
worm ; substantiv ; orm
wrapper ; substantiv ; innpakning
write error ; substantiv ; feil ved skriving
write fault ; substantiv ; feil ved skriving
write protected ; adjektiv/adverb ; skrivebeskyttet
yield ; substantiv ; avkastning [økonomi] ; Jf. interest.
yield of a security ; substantiv ; avkastning av et verdipapir [økonomi]
z test ; substantiv ; z-test [matematikk] ;

Skrives alltid med liten «z».

zoom ; substantiv ; zoom [bildebehandling]