Creative Commons og avtalelisens

Teknisk sett er en Creative Commons-lisens er en avtale om fri sekundærbruk av verk og andre frembringelser som gjøres direkte mellom opphavspersonen og brukeren.

I Norge finnes det også bestemmelser i åndsverkloven som regulerer sekundærbruk. Dette er kjent som «avtalelisens» og fungerer slik at visse organisasjoner (eks.: Kopinor, TONO, Gramo) gjennom lov eller forskrift er gitt fullmakt til å inngå avtale på vegne av alle opphavspersoner som ikke selv inngår avtale om sekundærbruk av åndsverk og andre frembringelser. Disse organisasjonene har fullmakt til å utstede lisenser som gir lisenstaker adgang til eksemplarfremstilling og/eller fremføring. For dette betaler brukerne et vederlag, som organisasjonene i sin tur fordeler videre til opphavspersoner, utøvere og utgivere (etter å ha trukket fra et administrasjonsgebyr). Dette kalles for «kollektiv rettighetsforvaltning» og er et vesentlig element i finansiering av kulturlivet i Norge. Alle som skaper kultur som gir grunnlag for innsamling av vederlag kan henvende seg til den relevante vederlagsorganisasjon og be om å få utbetalt sin rettmessige del av innsamlet vederlag.

I og med at en avtale mellom opphavsperson og bruker går foran avtalelisens har organisasjonene ikke hjemmel for å kreve inn vederlag for verk som opphavspersonen har gjort tilgjengelig under Creative Commons. Dette har gjort de norske vederlagsorganisasjonene skeptiske til Creative Commons. De frykter at bruk av Creative Commons vil svekke inntektsgrunnlaget for den kollektive rettighetsforvaltningen.

Vi i Creative Commons Norge tror denne frykten er overdrevet. Materiale som gjøres tilgjengelig under Creative Commons-lisens utgis gjerne under nye og alternative publiseringskanaler som blogger, wikier og sosiale nettsteder. Dette er materiale som kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, det materialet som organisasjonene tradisjonelt har krevet inn vederlag for.

Det som imidlertid er klart er at dersom du benytter en Creative Commons-lisens, så vil vederlagsorganisasjonene ikke ha anledning til å kreve vederlag for sekundærbruk av ditt materiale. Dette vil også i hovedsak gjelde dersom du forbeholder deg retten til å motta vederlag for kommersiell bruk. Ifølge Kopinor stammer 92 % av vederlaget fra bruk som må regnes som ikke-kommersiell (utdanning, offentlig administrasjon, kirker og trossamfunn).

Vi i Creative Commons Norge finner det derfor riktig å gjøre oppmerksom på at bruk av Creative Commons-lisensene i praksis innebærer at man frasier seg retten til å motta vederlag gjennom kollektive rettighetsforvaltning for sekundærbruk av verk underlagt Creative Commons. Når det gjelder lisenselementet Ikkekommersiell, så er dette et element som i første rekke tjener til å forhindre at verket utnyttes kommersielt av andre.

Dersom du i første rekke ønsker at ditt verk/din frembringelse i størst mulig utstrekning skal være gratis tilgjengelig for alle brukere (evt. alle ikke-kommersielle brukere), så er en Creative Commons-lisens en velegnet løsning.

Men dersom du/dere ønsker at det skal være utstrakt adgang til å skrive ut, kopiere og/eller fremføre ditt verk, men at du eller det prosjekt du/dere arbeider for i så fall ønsker å motta vederlag for slik sekundærbruk, så er bestemmelsene om avtalelisens i norsk åndsverklov bedre egnet enn en Ikkekommersiell Creative Commons-lisens. Verket bør i så fall utstyres med en konvensjonell opphavsrettsnotis. Er det snakk om prosa kan man for eksempel ta utgangspunkt i følgende:

Copyright © 2008 Kari Aas.  Materialet er vernet etter åndsverkloven.
Uten uttrykkelig samtykke fra rettighetshaver er eksemplarfremstilling,
som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov
(kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor.

Selv om du er opphavsperson til et verk, er det ikke sikkert at du disponerer de rettig­hetene til verket som er nødvendig for å kunne benytte en Creative Commons-lisens. Dersom du allerede har solgt eller overdratt rettigheter til et forlag eller en vederlagsorganisasjon som TONO, så besitter du sannsynligvis ikke de opphavsrettighetene som er nødvendig for å kunne benytte en Creative Commons-lisens. Før du tar i bruk en Creative Commons-lisens, bør du kontrollere at lisensen ikke er i strid med andre forpliktelser som du har inngått gjennom avtale med forlag, vederlagsorganisasjon, eller andre.