De ulike lisenstypene

Creative Commons tilbyr opphavspersonen å velge mel­lom ulike lisenselementer. Hvert lisenselement angir et vilkår, som kan være påbudt, forbudt, eller tillatt. Hvert lisenselement har en grafisk markør (språk­uav­hengig), et standardnavn (som vi har oversatt til norsk), og en standard­forkortelse på to bokstaver (som ikke skal oversettes).

Det er i alt fire ulike lisenselementer. Disse kan så kombineres på bestemte måter (ikke alle mulige kombinasjoner er tillatt). Dette gir oss seks ulike lisenstyper.

Nedenfor beskrives først de fire lisenselementene. Den grafiske markøren står til venstre for beskrivelsen, standardnavnet står i fete typer, standardforkortelsen i kursiv. Deretter oppsummeres de seks lisenstypene.

Bortsett fra lisenselementet «Navngivelse», som er obligatorisk (se Åndsverkloven § 3) kan opphavspersonen velge til eller fra tre ulike lisenselementer:

Navngivelse Navngivelse - by. Lisenselementet «Navngivelse» kan ikke velges bort, og forekommer alltid. Dette innebærer at for all bruk er det påbudt at opphavspersonen navngis slik som god skikk tilsier. Dette er forøvrig i samsvar med norsk lov.

IngenBearbeidelse Ingen bearbeidelse - nd. Lisenselementet «Ingen bearbeidelse» tillater kun spredning og bruk av verket i uendret tilstand. Bearbeidelse eller endring av verket er forbudt. Det samme gjelder framstilling av såkalte avledede verk. Bruker du en lisens med dette elementet på ditt eget verk avskjærer du andre fra å lage remixer og mashups der ditt verk inngår.

Ikkekommersiell Ikkekommersiell - nc. Lisenselementet «Ikkekommersiell» tillater kun spredning og bruk under den forutsetning at verket ikke benyttes på en kommersiell måte. Er dette lisens­elementet valgt er bruk til reklameformål, ervervsmessig bruk, og annen bruk som har til formål å gi kommersiell nytte, eller som gir økonomisk gevinst, forbudt. Ønsker du å sikre deg mot at ditt verk brukes til reklame eller at kommersielle aktører benytter verket uten å gjøre en eksplisitt avtale med deg først, må du velge en av de tre lisensene som inneholder dette lisenselementet.

DelPåSammeVilkår Del på samme vilkår - sa. Lisenselementet «Del på samme vilkår» innebærer et påbud om at bearbeidelser av verket kun kan spres på samme vilkår som det opprinnelige verket. Dette prinsippet (at avledede verk skal være underlagt samme vilkår som det eller de verk de er avledet fra) kalles ofte for «Copyleft».

Basert på disse fire lisenselementene bygges så de seks lisensene som utgjør grunnlaget for Creative Commons. For hver av de seks ulike lisensene finnes følgende presentasjoner:

  1. Commons Deed - en enkel, oversiktlig og lesbar oppsummering av hva lisensen tillater. I denne vil du også finne de samme grafiske markørene som er vist over og som skal gjøre det kjapt og enkelt for brukerne av verket å identifisere lisenselementene.
  2. Juridisk lisenstekst - et lengre tekstdokument som retter seg til jurister, domstoler, råd og nemnder. Det er denne utgaven som vil bli lagt til grunn dersom det oppstår en tvist i samband med bruk av et lisensiert verk.
  3. Maskinlesbar versjon - dette er en utgave av lisensen med et RDFa-attributt (rel="license") som kan leses og gjenkjennes av søkemotorer og annen programvare. Denne versjonen av lisensen hjelper blant annet dem som søker på nettet etter verk som er utstyrt med Creative Commons-lisens.
  4. Versjon for fysisk eksempar - denne versjonen viser eksempler på hvordan du kan presentere lisensen i et fysisk eksemplar av en utgivelse (bok, tidsskrift, CD, DVD, og lignende).

For hver av de seks lisensene viser vi nedenfor samlingen av grafiske markører, ‑navn og ‑forkortelser. Til høyre er det så lenket til ulike presentasjoner av den angjeldende lisens.

 1. Navngivelse (by):
Navngivelse       Commons Deed
juridisk lisenstekst
maskinlesbar versjon
versjon for fysisk eksemplar
2. Navngivelse-Del på samme vilkår (by-sa):
Navngivelse DelPåSammeVilkår    Commons Deed
juridisk lisenstekst
maskinlesbar versjon
versjon for fysisk eksemplar
3. Navngivelse-Ingen bearbeidelse (by-nd):
Navngivelse IngenBearbeidelse    Commons Deed
juridisk lisenstekst
maskinlesbar versjon
versjon for fysisk eksemplar
4. Navngivelse-Ikkekommersiell (by-nc):
Navngivelse Ikkekommersiell    Commons Deed
juridisk lisenstekst
maskinlesbar versjon
versjon for fysisk eksemplar
5. Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår (by‑nc‑sa):
Navngivelse Ikkekommersiell DelPåSammeVilkår   Commons Deed
juridisk lisenstekst
maskinlesbar versjon
versjon for fysisk eksemplar
6. Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse (by‑nc‑nd):
Navngivelse Ikkekommersiell IngenBearbeidelse   Commons Deed
juridisk lisenstekst
maskinlesbar versjon
versjon for fysisk eksemplar