Er bruk X i strid med lisenselementet: «Ikkekommersiell»?

Hva eksakt er det som skiller «kommersiell» og «ikkekommersiell» bruk?

Det kommer an på en rekke faktorer. Å avgjøre hvor skillet går mellom kommersiell og ikkekommeriell bruk er ikke alltid enkelt. I en studie som ble publisert 14 september 2009 sies det litt om hvordan både brukere og skapere ser på dette begrepet, men denne studien gir ikke noe entydig svar.

Lisensteksten som omhandler ikkekommeriell bruk definerer dette som bruk som:

i hovedsak ikke ment for, eller rettet inn mot, å oppnå en kommersiell fordel eller økonomisk godtgjørelse

Dette er en formulering som legger lista for kommersiell bruk forholdsvis høyt. Det sentrale kriteriet er imidlertid det primære formålet med utgivelsen. Er formålet med utgivelsen å skape et økonomisk overskudd og betale dette som utbytte til private eiere er det snakk om kommersiell virksomhet, selv om inntjeningen kommer indirekte fra (f.eks.) annonser og det ikke er noen direkte brukerbetaling.

Videre er all bruk i produkter som er tilgjengelig kun i bytte mot penger (abonnement, betalingsvegg, inngangs­penger, eller salg av eksemplar) der salgsprisen overstiger produksjonsprisen, kommersiell bruk. Men dersom fysiske eksemplarer selges til en pris som kun dekker de nødvendige kostnadene ved utgivelsen (som: trykking, distribusjon, frieksemplarer som ifølge Pliktavleveringslova skal leveres Nasjonalbiblioteket) er det ikkekommersiell bruk, selv om det altså må betales penger for et fysisk eksemplar. Når det gjelder undervisningsmateriale, er det kun bruk i bøker som produseres av og omsettes gjennom kommersielle ledd som har som formål å tjene penger (forlag, bokhandel) som regnes som kommersiell bruk. MOOCer, kopier og kompendier som gjøres tilgjengelig for brukerne til tilnærmet selvkost er ikkekommersiell bruk.

Bruk der inntjeningen er marginal og primært går til å dekke løpende utgifter som web-hotell og nettleie (som f.eks. at en privat blogg gir noe utbytte for eieren gjennom bannerannonser eller affiliate-lenker) er ikkekommersiell bruk.

Når det gjelder bruk i annonser vil for eksempel være bruk i annonser for kommersielle produkter og selskaper være kommersiell bruk, mens bruk i annonser som lages av foreninger, lag og NGOer for å fremme ymse ideelle formål er ikkekommersiell bruk.

En dom i tyske Oberlandesgericht Köln fra 31. october 2014 slår fast at publisering av et foto på nettstedet til den tyske allmennkringkasteren Deutschlandradio er ikkekommeriell bruk.

Dersom din bruk befinner seg i grenseland, og du er i tvil om hvorvidt en bestemt bruk er i strid med lisenselementet ikkekommersiell er vår anbefaling at du bare benytter verk som ifølge lisensen er godkjent for kommersiell bruk (dvs. verk som er tilgjengelig under en av de følgende lisenser: CC BY, CC BY-SA eller CC BY-ND). Eventuelt kan du kontakte lisensgiveren og be om eksplisitt tillatelse til å bruke verket.

Skriv ny kommentar

Wysiwyg

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <address> <b> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <ublockquote> <ul>

Filtered HTML

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Automatisk linjeskift

Plain text

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)
Innholdet ditt vil ikke bli synlig på dette nettstedet før du har verifisert epost-adressen din.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. Alle innlegg som knyttes til denne epost-adressen vil bruke dette som byline. La feltet stå tomt dersom du ønsker å beholde den byline som allerede er knyttet til denne epost-adressen.